СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ: ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Г О Чорноус

Abstract


Спроможність ефективно використовувати інформаційний ресурс,
видобувати з нього знання, впроваджувати їх в управління постає одним з
факторів підвищення конкурентоспроможності транспортних
підприємств у сучасному світовому економічному просторі. У статті
запропоновано поєднати потенціал аналітичних платформ,
інтелектуального аналізу даних та агентного підходу і одержати
інструменти для виробництва знань у реальному часі, необхідні для
успішного управління. Розроблена інтелектуальна агентно-орієнтована
система дозволяє одержати конкурентні переваги за рахунок підвищення
точності рішень, швидкості їх прийняття та гнучкості.
Ключові слова: агентно-орієнтована система, інтелектуальний
аналіз даних, управління, глобалізація.
The ability to effectively use information resource, to discovery knowledge,
to apply it for management is one of the factors increasing the competitiveness of
the transport enterprise in today's global economic environment. In the article it
is suggested to combine the potential of analytical platforms, data mining and
agent-based approach, and provide tools for knowledge discovery in real time for
successful management. Developed intelligent agent-based system allows to
obtain a competitive advantage by improving the accuracy of decisions, speed
and flexibility.
Key words: agent-based system, data mining, management, globalization.

Способность эффективно использовать информационный ресурс,
извлекать из него знания, применять их в управлении является одним из
факторов повышения конкурентоспособности транспортных предприятий
в современном мировом экономическом пространстве. В статье
предложено совместить потенциал аналитических платформ,
интеллектуального анализа данных и агентного подхода и получить
инструменты для извлечения знаний в реальном времени, необходимые для
успешного управления. Разработанная интеллектуальная агентно-
ориентированная система позволяет получать конкурентные
преимущества за счет повышения точности решений, скорости их
принятия и гибкости.
Ключевые слова: агентно-ориентированная система,
интеллектуальный анализ данных, управление, глобализация.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.