ВПЛИВ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ НА РОЗВИТОК СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

А В Грановський

Abstract


Сьогодні у світі шаленими темпами продовжує набирати силу інформаційна революція, яка докорінно змінює системи відносин між людьми. Нові канали передачі інформації відіграють особливо велику роль у постіндустріальних інформаційних суспільствах, і оперативно збільшують свій вплив у суспільствах, що розвиваються. Ця зміна правил гри у відносинах між людьми має безпосередній вплив на зміну правил гри у міжнародних економічних відносинах: такі класичні форми МЕВ, як міжнародна торгівля товарами та послугами, міжнародний рух капіталу та робочої сили, міжнародна міграція робочої сили та міжнародне науково-технічне співробітництво, змінюються швидше за інші.

Корпорації стають дійсно глобальними за своєю суттю, маючи можливість детально та постійно контролювати діяльність усіх своїх філій у всьому світі, швидкість товарообігу та грошових переказів постійно зростає – значна їхня кількість відбувається миттєво навіть між різними куточками світу, а вільний доступ до інформації кардинально змінює правила гри у питаннях міграції трудового капіталу чи передачі технологій. Світ постійно змінюється і однозначно можна сказати лише одне – вплив інформаційних технологій на міжнародні економічні відносини потребує більш глибинного дослідження.

Ключові слова: інтернет, міжнародні економічні відносини, інформаційні технології, краудфандинг, пряме кредитування, електронна комерція.

The information revolution that fundamentally changes the system of relations between people continues to gain strength with the great speed nowadays. New media channels play a particularly important role in the post-industrial information society, and quickly increase their influence in the emerging societies. This change in the relationship between people has a direct impact on the rules of the game in international economic relations: classical forms of international economic relations such as international trade in goods and services, international movement of capital and labor, international labor migration and international scientific and technical cooperation change even faster than others.

Corporations become truly global in their nature, since now they can constantly monitor the performance of all of their subsidiaries around the world. The flow of goods and capital is growing - much of the latter being  instantaneous even between different parts of the world, and free access to information dramatically changes the rules of the game on migration of labor capital or technology transfer. The world is constantly changing and one thing can be said for sure - the impact of information technology on international economic relations requires a more in-depth study.

Keywords: internet, international economic relations, information technology, crowdfunding, direct credit, electronic commerce.

 

Сегодня в мире бешеными темпами продолжает набирать силу информационная революция, которая в корне меняет систему отношений между людьми. Новые каналы передачи информации играют особенно значимую роль в постиндустриальных информационных обществах, и оперативно увеличивают свое влияние в развивающихся обществах. Это изменение правил игры в отношениях между людьми имеет непосредственное влияние на изменение правил игры в международных экономических отношениях: такие классические формы МЭО, как международная торговля товарами и услугами, международное движение капитала и рабочей силы, международная миграция рабочей силы и международное научно-техническое сотрудничество, изменяются быстрее других .

Корпорации становятся действительно глобальными по своей сути, имея возможность детально и постоянно контролировать деятельность всех своих филиалов во всем мире, скорость товарооборота и денежных переводов постоянно растет - значительное их количество происходит мгновенно даже между различными уголками мира, а свободный доступ к информации кардинально меняет правила игры в вопросах миграции трудового капитала и передачи технологий. Мир постоянно меняется и однозначно можно сказать только одно - влияние информационных технологий на международные экономические отношения требует более глубокого исследования .

Ключевые слова: интернет, международные экономические отношения, информационные технологии, краудфандинг, прямое кредитование, электронная коммерция .


Refbacks

  • There are currently no refbacks.