ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

О І Міняйло, В П Міняйло

Анотація


Державні закупівлі є важливим елементом у системі чинників розвитку та удосконалення світової торгівлі. У статті обґрунтовано роль і значення державних закупівель в умовах глобалізації та інтеграції України до світового ринку. Визначено інституційні обмеженнями інтеграції ринку державних закупівель України до світової торговельної системи. Розглянуто особливості систем державних закупівель окремих країн-учасниць СОТ, проаналізовано світовий досвід проведення політики протекціонізму у сфері державних закупівель. У статті розглянуто різноманітні способи та можливості застосування преференцій у системі державних закупівель.

Підготовка та впровадження зони вільної торгівлі у контексті державних закупівель між Україною та світом є потужним за своїм впливом процесом, який торкатиметься інтересів багатьох суб’єктів економіки. Насамперед необхідна адаптація вітчизняного законодавства до країн-учасниць міжнародної торгівлі, нарощування обсягів виробництва та виготовлення продукції належної якості з метою утворення повноцінного конкурентного середовища на міжнародній арені.

            Ключові слова: державні закупівлі, світова торгівля, конкурентне середовище, преференції, протекціонізм, Європейський Союз, міжнародна конкуренція, глобалізація.

 

Public procurement is an important element in the system of development and improvement of world trade. The article proves role and importance of public procurement in the context of globalization and the integration of Ukraine into the global market. It also defines the institutional constraints of integration of public procurement market of Ukraine to the world trading system. The article considers the features of public procurement of certain member countries of the WTO and analyzes the international experience of protectionism in public procurement. Also the article discusses various ways and possibilities of preferences in public procurement.

Article has determined that it is important to take into account the trading experience of the leading countries in the international market for government procurement and its adaptation in Ukraine. Preparation and implementation of a free trade area in the context of public procurement between Ukraine and the world is a powerful process that will affect the interests of many economic actors. First of all domestic legislation should be adapted to the countries participating in international trade. The country needs to increase production and manufacture of products of good quality to form a fully competitive environment in the international arena.

Keywords: public procurement, world trade, competitive environment, preferences, protectionism, the European Union, the international competition, globalization.

 

Государственные закупки являются важным элементом в системе факторов развития и совершенствования мировой торговли. В статье обоснована роль и значение государственных закупок в условиях глобализации и интеграции Украины к мировому рынку. Определены институциональные ограничения интеграции рынка государственных закупок Украины к мировой торговой системы. Рассмотрены особенности систем государственных закупок отдельных стран-участниц ВТО, проанализирован мировой опыт проведения политики протекционизма в сфере государственных закупок. В статье рассмотрены различные способы и возможности применения преференций в системе государственных закупок.

Подготовка и внедрение зоны свободной торговли в контексте государственных закупок между Украиной и миром является мощным по своему воздействию процессом, который будет касаться интересов многих субъектов экономики. Прежде всего необходима адаптация отечественного законодательства стран-участниц международной торговли, наращивания объемов производства и изготовления продукции надлежащего качества с целью создания полноценной конкурентной среды на международной арене.

Ключевые слова: государственные закупки, мировая торговля, конкурентная среда, преференции, протекционизм, Европейский Союз, международная конкуренция, глобализация.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.