ЕВОЛЮЦІЙНІ ЗРУШЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЯК РУШІЙНА СИЛА РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

С Сушон

Abstract


Анотація. Сучасні тенденції глобалізаційних процесів спонукають невпинне дослідження трансформацій в системі світогосподарських відносин. Інтенсифікація інтернаціоналізації та інтегративних конвергенцій породжують рекомпозицію в соціально-економічній, політичній, нормативно-правовій та техніко-технологічній сферах. В статті досліджуються основні тенденції трансформаційних перетворень світової економіки в умовах глобалізації. Визначаються основні концептуальні підходи щодо пріоритетних факторів впливу на глобальну економічну систему в контексті реструктуризації соціального ядра.

Ключові слова: глобалізація, глобальна економічна система, реструктуризація, концепції.

 

Abstract. Current trends of globalization encourage continual study of transformations in the system of global economic relations. Intensification of internationalization and integrative konverhentsiy rekompozytsiyu generate socio - economic, political, regulatory - legal and technical - technological spheres. The article examines the main trends transformations of the world economy under globalization. The basic conceptual approaches on priority impacts the global economic system in the context of the restructuring of the social core.

Key words: globalization, the global economic system, restructuring, concept.

 

Аннотация. Современные тенденции глобализационных процессов побуждают проводить исследования трансформаций в системе мирохозяйственных отношений. Интенсификация интернационализации и интегративных конвергенций порождают рекомпозиции в социально - экономической, политической, нормативно - правовой и технико - технологической сферах. В статье исследуются основные тенденции трансформационных преобразований мировой экономики в условиях глобализации. Определяются основные концептуальные подходы касательно приоритетных факторов влияния на глобальную экономическую систему в контексте реструктуризации социального ядра.

Ключевые слова: глобализация, глобальная экономическая система, реструктуризация, концепции.

 


Refbacks

  • There are currently no refbacks.