ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК У ХХІ СТ.: УКРАЇНСЬКА ПРОЕКЦІЯ

О Д Лук'яненко, Л І Лук'яненко, І В Дворник

Анотація


Анотація. Досліджується інноваційний імператив конкурентоспроможного національного розвитку у глобальній економічній системі. В сучасній методологічній парадигмі визначено пріоритети розробки і реалізації економічних політик держав з різними рівнями економічного розвитку. Показано потенціал їх реалізації у дилемі сировинних та інноваційних моделей, підтверджено гіпотезу щодо обмежень останніх наявністю природних ресурсів.

Проаналізовано стан, визначено об'єктивно та суб'єктивно обумовлені обмеження і проблеми інноваційного розвитку України, обґрунтовано шляхи та засоби досягнення високого конкурентного статусу її економіки у глобальних координатах.

Ключові слова: економічна глобалізація, сировинна модель розвитку, інноваційна модель розвитку, інтелектуальний капітал, економіка знань, інноваційний потенціал, інноваційна політика.

 

Abstract. The innovative imperative of the national competitive development in the global economic system is investigated. In the modern methodological paradigm, the priorities of the development and implementation of the economic policies of the states with different levels of economic development are defined. The potential of their implementation in the dilemma of the raw materials and innovation models is shown, and the hypothesis concerning the restrictions of the latter by the availability of the natural resources is confirmed.

The state is analyzed, the objectively and subjectively conditioned limitations and problems of the innovative development of Ukraine are defined, the ways and means of the achievement of the high competitive status of its economy in the global coordinates is substantiated.

Keywords: economic globalization, raw-material development model, innovative development model, intellectual capital, knowledge economy, innovative potential, innovative policy

 

Аннотация. Исследуется инновационный императив конкурентоспособного национального развития в глобальной экономической системе. В современной методологической парадигме определены приоритеты разработки и реализации экономических политик государств с разными уровнями экономического развития. Показан потенциал их реализации в дилемме сырьевых и инновационных моделей, подтверждена гипотеза относительно ограничений последних наличием природных ресурсов.

Проанализировано состояние, определены объективно и субъективно обусловленные ограничения и проблемы инновационного развития Украины, обоснованы пути и средства достижения высокого конкурентного статуса её экономики в глобальных координатах.

Ключевые слова: экономическая глобализация, сырьевая модель развития, инновационная модель развития, интеллектуальный капитал, экономика знаний, инновационный потенциал, инновационная политика.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.