ГЛОБАЛЬНИЙ ПЕРЕРОЗПОДІЛ ЕКОНОМІЧНОЇ СИЛИ

О А Чугаєв

Abstract


Анотація. Економічна сила нерівномірно розподілена між країнами світу і продовжує перерозподілятися між країнами Заходу та Сходу, Півночі та Півдня. У ХХІ столітті існує явна тенденція до посилення значної частини країн, що розвиваються, і виходу Китаю на позиції економічної наддержави. Для продовження цієї тенденції в умовах мобільності капіталу і технологій та різної демографічної динаміки є об’єктивні передумови. Проте ряд факторів дозволяє стримано оцінювати перспективи швидкого перерозподілу у майбутньому.

Ключові слова: економічна сила, перерозподіл економічної сили, економічні центри світу, економіка розвинутих країн, економіка країн, що розвиваються.

 

Annotation. Economic power is unequally distributed among countries and its redistribution between countries of the West and East, North and South continues. In XXI century there is an apparent trend of growing power of development economies and China’s attaining a status of economic superpower. Under capital and technology mobility, and different population growth rates this trend will continue. But a number of factors evidences against the fast redistribution in the future.

Key words: economic power, redistribution of economic power, world economic centers, advanced economies, developing economies.

 

Аннотация. Экономическая сила неравномерно распределена между странами мира и продолжает перераспределяться между странами Запада и Востока, Севера и Юга. В ХХІ веке существует явная тенденция к усилению значительной части развивающихся стран и выхода Китая на позиции экономической сверхдержавы. Для продолжения этой тенденции в условиях мобильности капитала и технологий и разной демографической динамики есть объективные предпосылки. Но ряд факторов позволяет сдержанно оценивать перспективы быстрого перераспределения в будущем.

Ключевые слова: экономическая сила, перераспределение экономической силы, экономические центры мира, экономика развитых стран, экономика развивающихся стран.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.