ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

М М Мамонтов

Abstract


Анотація. Неефективне природокористування, ресурсна залежність економік країн світу, надмірне зростання антропогенного впливу призводить до все більшої популяризації державної зовнішньої та внутрішньої політики, яка передбачає введення нового екологічного регулювання у тому числі в питаннях екологічних методів господарювання. Інтеграція екологічних питань чітко прослідковується в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Раціональне взаємне функціонування екологічної та торгівельної політики потребує активної координації на макроекономічному рівні за умови врахування відповідних положень міжнародних договорів.

Ключові слова: зовнішня торгівля, державна зовнішня та внутрішня політика, система світової торгівлі, гармонізовані стандарти ЄС, нетарифні бар`єри, екологічні стандарти.

 

Annotation. Inefficient use of natural resources, resource dependency of the economies of the world, excessive growth of anthropogenic impact leads to an increasing promotion of the state internal and external policy, which provides for the introduction of a new environmental regulation including environmental practices. Integration of environmental issues is clearly outlined in the Association Agreement between Ukraine and the EU. Rational mutual functioning of environmental and trade policies requires active coordination at the macroeconomic level, subject to the relevant provisions of international treaties.

Keywords: foreign trade, the state foreign and domestic policy, global trade, harmonized EU standards, non-tariff barriers, environmental standards.

 

Аннотация. Неэффективное природопользование, ресурсная зависимость экономик стран мира, чрезмерный рост антропогенного воздействия приводит к все большей популяризации государственной внешней и внутренней политики, которая предусматривает введение нового экологического регулирования в том числе в вопросах экологических методов хозяйствования. Интеграция экологических вопросов четко прослеживается в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС. Рациональное взаимное функционирование экологической и торговой политики требует активной координации на макроэкономическом уровне при условии учета соответствующих положений международных договоров.

Ключевые слова: внешняя торговля, государственная внешняя и внутренняя политика, система мировой торговли, гармонизированные стандарты ЕС, нетарифные барьеры, экологические стандарты.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.