АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТЕОРІЙ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ В СУЧАСНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

Н І Синковець

Анотація


Анотація. В статті розглядається формування теоретичної бази дослідження міграції робочої сили в 20 столітті. В умовах сьогодення, вивчення спонукаючих факторів міграції є питанням нагальним. Не існує однієї загальної теорії міжнародної міграції. Вчені протягом своєї роботи та багатогранного аналізу вивели різноманітні підходи та концепції, що, загалом, застосовувалися ізольовано одна від одної. Такі концепції у своїй основі мали дисциплінарне підґрунтя, або ж формувалися на припущеннях найбільш відомих теоретиків того часу.

Теорії міжнародної міграції прагнуть розібратися в причинах міграції. Завдяки ідентифікіції спонукаючих факторів та сил, можна припустити чи матиме місце міграція в тій чи іншій країні, і якщо так, якого розміру будуть міграційні потоки.

Ключові слова: теорії міжнародної міграції, неокласична теорія, дуальна теорія, теорія притягування-відштовхування, теорія світових систем, теорія соціальних мереж, синтетична теорія.

 

Annotation.Theoretical framework research of work force migration in 20th century is analyzed in the article. Currently, consideration of incite migration factors is a matter of importance. A general theory of international migration doesn’t exist. Scholars in the process of multifactor analysis have elaborated various conceptions and theories that in general were applied separately from one another. These concepts were based on disciplinary vision or formed on the assumptions of the most prominent theorists of the time.

Theories of International Migration seek to understand the causes of migration. With the help of identification of the main factors it becomes possible to foresee migration flows in the countries, their size and effects.

Keywords: international migration theory, neoclassical theory, dual theory, push-pull theory, the world systems theory of migration,the social networks theory, synthetic theory.

 

Аннотация. В статье рассматривается формирование теоретической базы исследования миграции рабочей силы в 20 веке. В наше время, изучение побуждающих факторов миграции является вопросом актуальным. Не существует одной общей теории международной миграции. Ученые в течение своей работы и многогранного анализа вывели различные подходы и концепции, что, в общем, применялись изолированно друг от друга. Такие концепции в своей основе имели дисциплинарный фундамент, или же формировались на предположениях наиболее известных теоретиков того времени.

Теории международной миграции стремятся разобраться в причинах миграции. Благодаря идентификации побуждающих факторов и сил, можно предположить имеет место миграция в той или иной стране, и если да, какого размера будут миграционные потоки.

Ключевые слова: теории международной миграции, неоклассическая теория, дуальная теория, теория притяжения-отталкивания, теория мировых систем, теория социальных сетей, синтетическая теория.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.