ФОРМУВАННЯ НОВИХ ПОЛІЦЕНТРИЧНИХ КОНФІГУРАЦІЙ В КОНТЕКСТІ ЕКСПАНСІЇ ЕМЕРДЖЕНТНИХ РИНКІВ

Д М Русак

Анотація


Анотація. На сучасному етапі розвитку світової економіки ключове значення набувають тенденції формування багатополярного світу в умовах глобалізації. Пошук економічно обґрунтованих відповідей на сучасні виклики, в нестабільному сучасному геоекономічному просторі, вимагає досліджень на стику наукових дисциплін та напрямів і визначає актуальність дослідження даної проблематики. Необхідно проаналізувати особливості економічного розвитку регіональних лідерів, взаємодію і конкурентну боротьбу провідних світових центрів в умовах глобалізації в контексті геоекономічної багатополярності як ієрархічної структури світової економіки, що формується. В умовах інтеграційних процесів в рамках трансконтинентальних геоекономічних просторів, необхідно також позначити регіональні альянси, які будуть центрами майбутньої економічної багатополярності, а також вивчити тенденції формування нових поліцентричної конфігурацій в контексті експансії емерджентних ринків.

Ключові слова: геоекономічний простір, геоекономічна експансія, макрорегіональна інтеграція, поліцентричні конфігурації, емерджентні ринки, глокалізаційні процеси.

 

Annotation. It is an important trend the formation of a multipolar world in the context of globalization at the present stage of development of the world economy.The research economically justified response to the current challenges requires scientific investigations at the interface of disciplines and areas in the contemporary instablegeoeconomic space and determine the relevance of the study of this problem.The scientific problem requires research features of economic development of the regional leaders, interaction and competition leading centers in the context of globalization and in the context of geoeconomic multipolarity. The above has determined goals and objectives of this article consisting in the research of the regional alliances that are centers of the future economic multipolarity, and to explore the trends shaping the new polycentric configurations in the context of the expansion of emerging markets in the framework of the convergence transcontinental geoeconomic spaces.

Keywords: geoeconomic space, geoeconomic expansion, macro-regional integration, polycentric configuration, emergіng markets of glocalization processes.

 

Аннотация. На современном этапе развития мировой экономики ключевое значение приобретают тенденции формирования многополярного мира в условиях глобализации. Поиск экономически обоснованных ответов на современные вызовы, в нестабильном современном геоэкономическом пространстве, требует исследований на стыке научных дисциплин и направлений и определяет актуальность исследования данной проблематики. Необходимо проанализировать особенности экономического развития региональных лидеров, взаимодействие и конкурентную борьбу ведущих мировых центров в условиях глобализации в контексте геоэкономической многополярности, как формирующейся иерархической структуры мировой экономики.В условиях нарастания интеграции в рамках трансконтинентальных геоэкономических пространств, необходимо также обозначить региональные альянсы, которые будут центрами будущей экономической многополярности, а также изучить тенденции формирования новых полицентрических конфигураций в контексте экспансии эмерджентных рынков.

Ключевые слова: геоэкономическое пространство, геоэкономическая экспансия, макрорегиональная интеграция, полицентрические конфигурации, эмерджентные рынки, глокализационные процессы.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.