ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Ю В Власенко

Abstract


Анотація. На рубежі XXI століття почали розвиватися процеси, що змінюють основний вектор економічного розвитку і формують економіки нового типу, де сектор знань відіграє вирішальну роль, а їх виробництво є джерелом економічного зростання. Це означає, що домінантою економічного зростання стає система наукових знань, нових технологій, інноваційних процесів, продуктів і послуг, а також нових форм організації бізнесу. В статті  доводиться, що інновації перетворюються в стратегічний фактор росту, впливають на структуру суспільного виробництва, видозмінюють економічну організацію суспільства, стабілізують соціальну ситуацію в країні та формують такий сучасний феномен як національна інноваційна система (НІС). Визначено, що найбільш інтенсивно процес формування національних інноваційних систем відбувається в розвинених економіках. Залежно від національних особливостей і економічного потенціалу формуються різні типи (або моделі) НІС.

Ключові слова: національна інноваційна система, інновації, конкурентоспроможність, модель НІС, фінансування.

 

Abstract. At the turn of the XXI century began to develop processes that alter the basic vector of economic development and form a new type of economy where knowledge sector plays a crucial role, and their production is a source of economic growth. This means that economic growth is the dominant system of scientific knowledge, new technologies and innovative processes, products and services, and new forms of business organization. The article proves that innovation become a strategic growth factor, influencing the structure of social production, transforming the economic organization of society, stabilize the social situation in the country and create a modern phenomenon as a national innovation system (NIS). Determined that the most intensive process of formation of national innovation systems is in the developed economies. Depending on national circumstances and economic potential of forming different types (or models) NIS.

Keywords: national innovation system, innovation, competitiveness, model of NIS, financing.

 

 

Аннотация. На рубеже XXI века начали развиваться процессы, изменяющие основной вектор экономического развития, которые формируют экономики нового типа, где сектор знаний играет решающую роль, а их производство является источником экономического роста. Это означает, что доминантой экономического роста становится система научных знаний, новых технологий, инновационных процессов, продуктов и услуг, а также новых форм организации бизнеса. В статье доказывается, что инновации превращаются в стратегический фактор роста, влияют на структуру общественного производства, видоизменяют экономическую организацию общества, стабилизируют социальную ситуацию в стране и формируют такой современный феномен как национальная инновационная система (НИС). Определено, что наиболее интенсивно процесс формирования национальных инновационных систем происходит в развитых экономиках. В зависимости от национальных особенностей и экономического потенциала формируются различные типы (или модели) НИС.

Ключевые слова: национальная инновационная система, инновации, конкурентоспособность, модель НИС, финансирование.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.