ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ФОРМІ ФРАНЧАЙЗИНГУ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Н Комар

Abstract


Анотація. Розглянуто теоретичні аспекти виходу іноземних підприємств на ринок країн-реципієнтів у вигляді залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ), враховуючи внутрішні особливості фірми та зовнішнє середовище. Досліджено важливість розвитку франчайзингового бізнесу, який є найефективнішою формою передачі матеріальних та фінансових ресурсів, науково-технологічних інновацій та знань щодо належного й ефективного ведення підприємницької діяльності. Здійснено бенчмаркінг динаміки руху ПІІ з точки зору географічної, регіональної й галузевої структури в українську економіку. Виявлено пріоритетні галузі, привабливі регіони для іноземних інвесторів, а також проблеми, які стримують їх виходити на український ринок. Проаналізовано особливості розвитку підприємництва на засадах франчайзингу в Україні як однієї з форм залучення ПІІ та виявлено перешкоди, пов'язані із несприятливим бізнес-середовищем, для функціонування франчайзингового бізнесу.

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, спільна підприємницька діяльність, інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, франчайзинговий бізнес, франчайзер, франчайзі, франшиза, іноземні інвестори, інтернаціоналізація господарського життя, міжнародний поділ праці.

 

Аnnotation: The theoretical aspects of foreign companies activity at the market of the countries recipient in the form of foreign direct investment (FDI) stimulation, including the internal features of the company and the external environment were considered.

The importance of franchise business development, which is the most effective form of material and financial resources transfer, scientific and technological innovation and knowledge on the efficient conduct of business activity was envestigated. The dynamic of FDI in views of geographic, regional and sectoral structure to the Ukrainian economy was copmared. The priority branches, attractive regions for foreign investors, as well as the problems that constrain them to enter the Ukrainian market were discovered. The features of enterprise development on the basis of franchising in Ukraine as a form of FDI involvement and identified barriers related to the unfavorable business environment for franchise business operation were analyzed.

Keywords: foreign direct investment (FDI), joint business activity, investment climate, investment attraction, franchise business, franchisor, franchisees, franchise, foreign investors, internationalization of economic life, international labor division.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.