РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙ У КРАЇНАХ АСЕАН

Л А Українець

Анотація


Анотація. У роботі досліджено напрямки розвитку країн АСЕАН для стимулювання технологічного зростання економіки через інноваційні процеси. Також аналізується управління захистом прав інтелектуальної власності у АСЕАН. Проведено класифікацію політичних підходів до координації відносин між макро-інституціями, мезо-організаціями та мікро-агентами (фірмами), які застосовуються країнами-членами АСЕАН, що прагнуть досягти у своєму економічному розвитку рівня Сінгапуру. Визнаючи відмінності у розвитку країн АСЕАН, рекомендовано застосування координованої політики захисту прав інтелектуальної власності, за якої більш розвинені країни допомагатимуть переходу менш розвинених країн до пришвидшеного технологічного розвитку, що сприятиме конвергенції регіону.

Ключові слова: АСЕАН, інноваційна політика, творча руйнація, технологічний розвиток, управління попитом, економічне зростання, інституційне середовище

 

Annotation. The paper examines ways used by ASEAN to encourage economic growth through technological innovation processes as well as the protection of intellectual property rights in ASEAN. The paper classified the political approaches to the coordination of relations between institutions of macro, meso and micro-organizations used by ASEAN members seeking to achieve significant economic growth. Recognizing the differences in the development of ASEAN countries, it is recommended to use the coordinated policies to protect intellectual property, where the more developed countries will help the less developed countries to accelerate the technological development and to promote convergence in the region.

Key words: ASEAN, innovation policy, creative destruction, technological development, demand management, economic growth, institutional environment

 

Аннотация. В работе исследованы направления развития стран АСЕАН для стимулирования технологического роста экономики через инновационные процессы. Также анализируется управление защитой прав интеллектуальной собственности в АСЕАН. Проведена классификация политических подходов к координации отношений между макро- институтами, мезо-организациями и микро-агентами (фирмами), применяемыми странами-членами АСЕАН, которые стремятся достичь в своем экономическом развитии уровня Сингапура. Признавая различия в развитии стран АСЕАН, рекомендовано применение координированной политики защиты прав интеллектуальной собственности, при которой более развитые страны помогут переходу менее развитых стран к ускоренному технологическому развитию, что будет способствовать конвергенции региона.

Ключевые слова: АСЕАН, инновационная политика, творческое разрушение, технологическое развитие, управление спросом, экономический рост, институциональная среда


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.