ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ КАПІТАЛУ

О А Джусов, С С Апальков

Abstract


Анотація. Світова цифрова економіка досягає повноліття, проте залишається сферою з нерозкритим потенціалом для України. Глобальний цифровий простір динамічно розвивається під впливом активної інвестиційної діяльності провідних країн світу та агресивної політики найбільших ІТ-компаній. На ринку капіталу спостерігаються структурні зрушення: зростання інвестицій у глобальні проекти на основі формування консорціумів та інтеграційних угруповань; глобальні інвестиційні потоки спрямовуються як в технології «масового попиту» (Інтернет-ігри, електронну комерцію), так і в технології зберігання масивів баз даних; розвиток глобального та локальних цифрових ринків створює сприятливі передумови для країн з високим рівнем освіти населення та рівня інформатизації національних економік. Оцінка перспективних ніш та сегментів глобального цифрового ринку потребує розробки нових методичних підходів щодо прогнозування дохідності інвестицій та оцінки інвестиційних ризиків цифрових технологій.

Ключові слова: цифрова економіка, міжнародний ринок капіталу, інвестиційні пріоритети, структурні зрушення, глобальний цифровий простір.

 

Annotation. The global digital economy reaches maturity in developed countries but remains an area with untapped potential for Ukraine. The dynamical development of the global digital space is influenced by active investments of leading countries and the aggressive policy of the largest IT companies. We revealed the following structural changes in the capital market: investments in global projects increased and formed the united consortia and integrations; global investments flowed to the technologies of "mass market" (online games, e-commerce) and storage arrays databases; the development of global and local digital market created favorable conditions for countries with high level of public education and informatization of national economies. Evaluation of promising niches and segments of the global digital market requires the development of new approaches for predicting investment returns and assessing investment risks of digital technologies.

Keywords: digital economy, international capital market, investment priorities, structural changes, global digital space.

 

Аннотация. Мировая цифровая экономика достигает совершеннолетия, однако остается сферой с нераскрытым потенциалом для Украины. Глобальный цифровое пространство динамично развивается под влиянием активной инвестиционной деятельности ведущих стран мира и агрессивной политики крупнейших ИТ-компаний. На рынке капитала наблюдаются структурные сдвиги: рост инвестиций в глобальные проекты на основе формирования консорциумов и интеграционных группировок; глобальные инвестиционные потоки направляются как в технологии «массового спроса» (Интернет-игры, электронную коммерцию), так и в технологии хранения массивов баз данных; развитие глобального и локальных цифровых рынков создает благоприятные предпосылки для стран с высоким уровнем образования населения и уровня информатизации национальных экономик. Оценка перспективных ниш и сегментов глобального цифрового рынка требует разработки новых методических подходов по прогнозированию доходности инвестиций и оценки инвестиционных рисков цифровых технологий.

Ключевые слова: цифровая экономика, международный рынок капитала, инвестиционные приоритеты, структурные сдвиги, глобальное цифровое пространство.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.