ВПЛИВ ЦИВІЛІЗАЦІЙНО-КУЛЬТУРНИХ ЧИННИКІВ НА ВИБІР ПІДПРИЄМСТВОМ СТРАТЕГІЇ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

П Мусял

Abstract


Анотація: Для успішного здійснення прямих іноземних інвестицій критичним стає налагодження надійних взаємовідносин і мінімізація ризиків, пов’язаних з недобросовісною поведінкою іноземних партнерів. У роботі було проведене економетричне дослідження з метою виявлення впливу культурних чинників на вибір підприємством стратегії здійснення прямих іноземних інвестицій. Виявлено, що фірми, які бажають контролювати дочірнє підприємство, при входженні на новий ринок надають перевагу створенню нового підприємства з нуля. Також доведено, що культурні відмінності є вагомими навіть для компаній, що вже мають великий досвід у міжнародних операціях

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, культурно-цивілізаційний чинник, логістична регресія, дистанція до влади, індивідуалізм, стратегії прямих іноземних інвестицій

 

Annotation. The success of foreign direct investment depends crucially on the  establishing of reliable relationships and minimizing the risks associated with unfair conduct of foreign partners. In the paper there was conducted the econometric studies to identify cultural factors influence on the choice of enterprise FDI strategy. It was proved that firms that want to control a subsidiary when entering a new market prefer to create a new company from scratch. Also it was shown that cultural differences are significant even for companies that already have extensive experience in international operations

Keywords: foreign direct investment, cultural and civilizational factor, logistic regression, power distance, individualism, FDI strategies

 

Аннотация: Для успешного осуществления прямых иностранных инвестиций критическим становится налаживание надежных взаимоотношений и минимизация рисков, связанных с недобросовестным поведением иностранных партнеров. В работе было проведено эконометрическое исследования с целью выявления влияния культурных факторов на выбор предприятием стратегии осуществления прямых иностранных инвестиций. Выявлено, что фирмы, желающие контролировать дочернее предприятие, при вхождении на новый рынок предпочитают создание нового предприятия с нуля. Также доказано, что культурные различия являются весомыми даже для компаний, уже имеющих большой опыт в международных операциях

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, культурно-цивилизационный фактор, логистическая регрессия, дистанция до власти, индивидуализм, стратегии прямых иностранных инвестиций


Refbacks

  • There are currently no refbacks.