UTILIZATION OF RENEWABLE NATURAL RESOURCES WITHIN THE FRAMEWORK OF THE GREEN BUILDING CONCEPT

O Pidchosa, M Karapetian, V Kushnir, A Sursaieva

Abstract


Annotation In modern times, urbanization process plays a significant role in the evolution of humanity. The increasing urban population results in the explosive expansion of cities. The majority of world population is expected to be represented by urban dwellers. In accordance with the provisions of the United Nations Commission on Sustainable Development nature-friendly technologies of solar and wind energy, water supply and vertical greening systems may be regarded as considerable components of sustainable development whose high-priority objective is satisfying the needs of the modern society and future generations without exposing them to danger. Management of sustainable development is, certainly, the prior task in planning smart cities. The paper studies prospective of utilization of the major sources of renewable natural resources (water, sun and wind energy, accompanied with bio walls) integrated within green building concept.
Key words: wind turbines, water management, solar windows, vertical greening systems, green buildings, smart city, power utilization.

Анотація. Сьогодні процес урбанізації відіграє значну роль в еволюції людства. Зростання кількості міського населення призводить до швидкого розширення міст. Очікується, що більшість населення світу буде представлено міськими мешканцями. Відповідно до положень Комісії зі сталого розвитку ООН, екологічно чисті технології сонячної та вітрової енергетики, систем водопостачання та вертикального озеленення можуть розглядатися як вагомі компоненти сталого розвитку, чиїм першочерговим завданням є задоволення потреб сучасної суспільства та майбутніх поколінь. Управління сталим розвитком, безумовно, є першочерговим завданням у плануванні «розумних міст». У роботі розглядаються перспективи використання основних джерел відновлюваних природних ресурсів (води, сонця, енергії вітру, та біостинами) інтегровані у концепт зеленої будівлі.
Ключові слова: вітрові турбіни, управління водними ресурсами, сонячні вікна, системи вертикального озеленення, зелені будівлі, розумне місто, використання енергії.

Аннотация. Сегодня процесс урбанизации играет значительную роль в эволюции человечества. Рост городского населения приводит к быстрому расширению городов. Ожидается, что большинство населения мира будет представлено городскими жителями. Согласно положениям Комиссии по устойчивому развитию ООН, экологически чистые технологии солнечной и ветровой энергетики, систем водоснабжения и вертикального озеленения могут рассматриваться как веские компоненты устойчивого развития, чьей первоочередной задачей является удовлетворение потребностей современного общества и будущих поколений. Управление устойчивым развитием, безусловно, является первоочередной задачей в планировании «умных городов». В работе рассматриваются перспективы использования основных источников возобновляемых природных ресурсов (воды, солнца, энергии ветра, и вертикального озеленения) интегрированные в концепт зеленого здания.
Ключевые слова: ветряные турбины, управление водными ресурсами, солнечные окна, системы вертикального озеленения, зеленые здания, умный город, утилизация энергии.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.