Асиметрія впливу регіональної міграційної політики на функціонування світових центрів робочої сили

Р Д Стаканов

Abstract


Анотація. Стаття присвячена дослідженню впливу регіональної міграційної політики на функціонування економік регіонів-імпортерів робочої сили. В роботі було диференційовано провідні регіональні торгівельні організації за ступенем інтеграції міграційної політики. Визначено, що міграційна політика міграційних систем попиту та пропозиції мають різну ефективність при залученні мігрантів. Проведено вивчення потенційної «гібридизації» міграційної політики США на основі RAISE акту. Визначено, що міграційні системи пропозиції призводять до зростання кількісного та якісного складу міграції, на відміну від систем попит, які не мають позитивного впливу на якісний склад мігрантів.

Ключові слова: міжнародна трудова міграція, регіональна  міграційна політика, регіональні торгові угоди, регіональна інтеграція

 

Abstract. The article is devoted to the study of the regional migration policy impact on the functioning of economies of the regions labour force importers. In the work, the leading regional trade organizations were differentiated according to the degree of integration of migration policy. Migration policy of supply-driven and demand-driven migration systems have different effects in attracting migrants. We conducted the study of the potential "hybridization" of the US migration policy based on the RAISE act. We determined that the supply-driven migration systems results in the increase of the quantitative and qualitative composition of migration, at the same time, demand systems do not have a positive impact on the qualitative composition of migrants.

Keywords: international labor migration, regional migration policy, regional trade agreements, regional integration

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния региональной миграционной политики функционирования экономик регионов-импортеров рабочей силы. В работе было дифференцированно ведущие региональные торговые организации по степени интеграции миграционной политики. Определено, что миграционная политика миграционных систем спроса и предложения имеют разную эффективность при привлечении мигрантов. Проведено изучение потенциальной «гибридизации» миграционной политики США на основе RAISE акта. Определено, что миграционные системы предложения приводят к росту количественного и качественного состава миграции, в отличие от систем спроса, которые не имеют положительного влияния на качественный состав мигрантов.

Ключевые слова: международная трудовая миграция, региональная миграционная политика, региональные торговые соглашения, региональная интеграция


Refbacks

  • There are currently no refbacks.