АСИМЕТРІЇ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН ЄС І СЕРЕДЗЕМНОМОР’Я: АСПЕКТИ НЕОЗАЛЕЖНОСТІ

Н. В. Резнікова, М. М. Відякіна

Анотація


Анотація. В сучасних умовах розвитку світового господарства однією з новітніх форм міжнародного співробітництва виступають процеси міжрегіональної економічної інтеграції.Зазнаючи тиску глобалізації, моделі міжрегіональної співпраці постійно трансформуються, впливаючи на економічний розвиток як розвинутих країн, так і країн, що розвиваються. У країнах Північної Африки, навіть попри обмежену міжнародну фінансову інтеграцію, наслідки глобальної нестабільності виявилися передусім у скороченні обсягів експорту до ЄС, зменшенні надходжень від туризму, іноземних інвестицій, змістивши акцент міжрегіональної інтеграції на торгівлю та інвестиції.Зазначене обумовило мету і завдання даної статті, що полягають у вивченні підходів Єропейського Союзу до реалізації інтеграційних ініціатив у регіоні Середземномор’я, виявленні чинників, що перешкоджають поглибленню інтеграції країн регіону, дослідженні ролі ЄС у визначенні торговельних та інвестиційних потоків у країнах Близького Сходу і Північної Африки.

Ключові слова: економічна інтеграція, зона вільної торгівлі, торговельні угоди, Панарабська зона вільної торгівлі, Агадирська угода, Союз арабського Магрибу, Євро-Середземноморське партнерство, Європейський Союз.

Annotation. In today’s world economy one of the new forms of international cooperation is represented by inter-regional economic integration processes. Experiencing pressures generated by globalization, regional cooperation models have been constantly transforming, affecting the economic development of both developed and developing countries. In North Africa, despite limited international financial integration, the effects of global instability wereobserved primarily in the exports reduction to the EU, reducing revenues from tourism, foreign investment, shifting the focus of inter-regional integration to trade and investment. The above has determined goals and objectives of this article consisting in the research of the EU main approaches to implementation of integration initiatives in the Mediterranean region; identifying the factors hindering integration in the region; analising the European Union’ role in defining trade and investment flows in the Middle East and North Africa.
Keywords: economic integration, free trade area, trade agreements, Pan- Arab FreeTrade Area, the Agadir Agreement, the Arab Maghreb Union, the Euro-Mediterranean Partnership, the European Union.
Аннотация. В современных условиях развития мирового хозяйства одной из новейших форм международного сотрудничества выступают процессы межрегиональной экономической интеграции. Испытывая давление глобализации, модели межрегионального сотрудничества постоянно трансформируются, влияя на экономическое развитие как развитых, так и развивающихся стран. В странах Северной Африки, даже несмотря на ограниченную международную финансовую интеграцию, последствия глобальной нестабильности проявились прежде всего в сокращении объемов экспорта в ЕС, уменьшении поступлений от туризма, иностранных инвестиций, сместив акцент межрегиональной интеграции на торговлю и инвестиции. Указанное обусловило цель и задачи данной статьи, заключающиеся в изучении подходов
ЕропейськогоСоюза к реализации интеграционных инициатив в регионе Средиземноморья, выявлении факторов, препятствующих углублению интеграции стран региона, исследовании роли ЕС в определении торговых и инвестиционных потоков в странах Ближнего Востока и Северной Африки.
Ключевые слова: экономическая интеграция, зона свободной торговли, торговые соглашения, Панарабская зона свободной торговли, Агадирское соглашение, Союз арабского Магриба, Евро- средиземноморское партнерство, Европейский Союз.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.