Інтернаціоналізація інноваційної діяльності як передумова формування парадигми «відкритих інновацій»

Н. М. Рилач

Abstract


Анотація. Глобалізація світової економіки виводить інноваційні процеси на планетарний рівень. В останні роки чітко відстежується, що глобальною стає не тільки комерціалізація, а й усі попередні стадії інноваційного процесу. Наразі мова йде про глобальну парадигму інноваційного розвитку, яка описує характер процесів розробки, впровадження та комерціалізації інновацій на світовому рівні та з новими якісними характеристиками. Найефективніше впровадження результатів науково-технологічної діяльності можливе за умови тісної взаємодії національних потенціалів, ресурсів різних країн, спільного розв’язання завдань економічного розвитку на глобальному рівні. Така особливість втілюється в процесах інтернаціоналізації інноваційної діяльності, яка на сьогодні переважно є частиною більш широких стратегічних рішень компаній з виробництва, маркетингу, злиття та поглинання в результаті міжнародних потоків та перерозподілу науково-технічних можливостей та використання «відкритих інновацій».  

Ключові слова: глобальна парадигма інноваційного розвитку, інтернаціоналізація інноваційної діяльності, відкриті інновації

 

Abstract. The globalization of the world economy brings innovative processes to the planetary level. In recent years, it has been clearly seen that not only is commercialization global, but also all the previous stages of the innovation process. At the moment, it is a global innovation development paradigm that describes the nature of the processes of development, implementation and commercialization of innovations at the world level and with new qualitative characteristics. The most effective implementation of the results of scientific and technological activities is possible provided the close interaction of national capacities, resources of different countries, joint decision of tasks of economic development at the global level. This feature is embodied in the processes of internationalization of innovation activity, which today is mainly part of broader strategic decisions of companies on production, marketing, mergers and acquisitions as a result of international flows and the redistribution of scientific and technological capabilities and the use of "open innovation".

Keywords: global paradigm of innovation development, internationalization of innovation activity, open innovation

 

Аннотация. Глобализация мировой экономики выводит инновационные процессы на планетарный уровень. В последние годы четко прослеживается, что глобальной становится не только коммерциализация, но и все предыдущие стадии инновационного процесса. Сейчас речь идет о глобальной парадигме инновационного развития, которая описывает характер процессов разработки, внедрения и коммерциализации инноваций на мировом уровне и с новыми качественными характеристиками. Эффективное внедрение результатов научно-технологической деятельности возможно при условии тесного взаимодействия национальных потенциалов, ресурсов различных стран, совместного решения задач экономического развития на глобальном уровне. Такая особенность реализуется в процессах интернационализации инновационной деятельности, которая сегодня преимущественно является частью более широких стратегических решений компаний по производству, маркетингу, слияния и поглощения в результате международных потоков и перераспределения научно-технических возможностей и использование «открытых инноваций».

Ключевые слова: глобальная парадигма инновационного развития, интернационализация инновационной деятельности, открытые инновации.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.