ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІДКРИТИХ ІННОВАЦІЙ

Н. М. Рилач

Abstract


Анотація. В сучасних умовах розвитку світової економіки все більше стає помітною тенденція до більшої відкритості в області інновацій. Наразі компанії не впроваджують інновації ізольовано, а співпрацюють з зовнішніми партнерами протягом усього інноваційного процесу. Сутність концепції "відкритих інновацій",  полягає в тому, що відкритий інноваційний процес став невід'ємною частиною інноваційної стратегії та бізнес-моделі компаній. Крім того, концепція привертає увагу не тільки до важливості пошуку знань, але і до використання внутрішніх інновацій разом з зовнішніми партнерами.

Ключові слова: відкриті інновації, глобальні інноваційні мережі, тенденції розвитку відкритих інновацій.

Annotation. In today's conditions of development of the world economy, the tendency towards greater openness in the field of innovations becomes more and more visible. At the moment, companies do not innovate in isolation, but collaborate with external partners throughout the innovation process. The essence of the concept of "open innovation" lies in the fact that the open innovation process has become an integral part of the innovation strategy and business model of companies. In addition, the concept attracts attention not only to the importance of the search for knowledge, but also to the use of internal innovations with external partners.

Key words: open innovation, global innovation networks, trends of open innovation.

Аннотация. В современных условиях развития мировой экономики все более становится заметной тенденция к большей открытости в области инноваций. Сейчас компании внедряют инновации не изолированно, а сотрудничают с внешними партнерами в течение всего инновационного процесса. Сущность концепции "открытых инноваций", заключается в том, что открытый инновационный процесс стал неотъемлемой частью инновационной стратегии и бизнес-модели компаний. Кроме того, концепция привлекает внимание не только к важности поиска знаний, но и к использованию внутренних инноваций вместе с внешними партнерами

Ключевые слова: открытые инновации, глобальные инновационные сети, тенденции открытых инноваций.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.