ЗНАЧЕННЯ ТЕОРІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УКЛАДІВ В СТАНОВЛЕННІ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Н. М. Рилач

Abstract


Анотація. Перехід по постіндустріальної економіки базується на науково-технологічному удосконаленні виробництва, його перебудова на основі інновацій. Сучасну інноваційну політику можна конкретизувати за допомогою технологічних укладів. Концепція технологічних укладів, сутність якої полягає у тезі про те, що виробничі сили на кожному етапі свого розвитку базуються на технологічному укладі, причому зміна технологічних укладів відповідає стадіям довгих хвиль М. Кондратьєва [9], є сучасною модифікацією теорії довгих хвиль і доводить необхідність структурних інноваційних технологічних змін для забезпечення довгострокового економічного розвитку країни та переходу на постіндустріальний шлях розвитку.

Ключові слова: технологічні уклади, теорія довгих хвиль, цикли економічного розвитку, постіндустріальна економіка

 

Annotation. The transition to a post-industrial economy based on scientific and technological improvement of production, its restructuring based on innovation. Modern innovation policy can specify using technological structures. The concept of technological structures, the essence of which is the thesis that the productive forces at each stage of its development based on technological structures, and changing technological structures corresponding to stages Kondratieff long waves [9], is a modern modification of the theory of long waves and proves the need for structural innovative technological change to ensure long-term economic development and the country's transition to post-industrial development path.

Key words:  technological structure,  theory of long waves, сycles of economic development,  post-industrial economy

 

Аннотация. Переход к постиндустриальной экономике базируется на научно-технологическом совершенствовании производства, его перестройке на основе инноваций. Современную инновационную политику можно конкретизировать с помощью технологических укладов. Концепция технологических укладов, сущность которой заключается в тезисе о том, что производственные силы на каждом этапе своего развития базируются на технологическом укладе, причем изменение технологических укладов соответствует стадиям длинных волн Н. Кондратьева [9], является современной модификацией теории длинных волн и доказывает необходимость структурных инновационных технологических изменений для обеспечения долгосрочного экономического развития страны и перехода на постиндустриальный путь развития.

Ключевые слова:технологические уклады, теорія длинных волн, циклы экономыческого развития, постиндустриальная экономика.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.