ПОРІВНЯЛЬНА ТА КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГИ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОШУКУ ЇХНЬОГО СИНТЕЗУ

Н. В. Резнікова, М. Ю. Рубцова

Анотація


Анотація. В статті розглянуто концепції абсолютних і порівняльних переваг. Розглянуто поняття та складові конкурентної переваги. Встановлено відмінності між конкурентною перевагою та сталою конкурентною перевагою. Виокремлено детермінанти конкурентоспроможності країни та фірми. Визначено причини, які детермінують здатність до інноваційності та вищої конкурентоспроможності фірми, залежно від рівня конкурентоспроможності країни. В статті встановлено зв’язок між принципами порівняльних та конкурентних переваг і з’ясовано, як за допомогою такого синтезу держава або фірма може досягнути успіху на міжнародній арені. Розглянуто чинники національної конкурентної переваги. З точки зору виробничої функції, виокремлено детермінанти економічного росту країни.
Ключові слова: порівняльні переваги, абсолютні переваги, конкурентні переваги, міжнародний бізнес, міжнародна торгівля.
Annotation. The concepts of absolute and comparative advantages are discussed. The concept of competitive advantage and its components are analyzed. Distinctions between competitive advantage and sustainable competitive advantage are outlined.Determinants of competitiveness at country and firm level are defined. Factors determining the innovative capacities and enhanced competitiveness of a firm depending on the competitiveness of country are identified. The causality of the principles of comparative and competitive advantages is found, with demonstrating how this synthesis can help a government or a firm to have success on the international arena. Factors of national competitive advantage are analyzed. Determinants of economic growth of a country are highlighted from the production function perspective.
Keywords: comparative advantage, absolute advantage, competitive advantage, international business, international trade.
Аннотация. В статье рассмотрены концепции абсолютных и сравнительных преимуществ. Рассмотрены понятие и составляющие конкурентного преимущества. Установлены различия между конкурентным преимуществом и устойчивым конкурентным преимуществом. Выделены детерминанты конкурентоспособности страны и фирмы. Определены причины, детерминирующие способность к инновационности и высокой конкурентоспособности фирмы, в зависимости от уровня конкурентоспособности страны. В статье установлена связь между принципами сравнительных и конкурентных преимуществ и выяснено, как с помощью такого синтеза государство или фирма может достичь успеха на международной арене. Рассмотрены факторы национального конкурентного преимущества. С точки зрения производственной функции, выделены детерминанты экономического роста страны.
Ключевые слова: сравнительные преимущества, абсолютные преимущества, конкурентные преимущества, международный бизнес, международная торговля.

Повний текст:

PDF PDF

Посилання


Резнікова Н.В. Економічна експансія в умовах становлення нового каркасу міжкраїнової взаємодії / Н.В. Резнікова // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Вип. 111. Ч. ІІ (у двох частинах). — К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2012. — С. 90—100.

Резнікова Н.В. Міжнародне співробітництво в сфері економічної політики: проблема збереження суверенітету та аналіз потенційних вигод / Н.Резнікова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 113 (Частина ІI), 2013,сс.149-159.

Резнікова Н.В. Діалектика національного та глобального в умовах міжкраїнної взаємозалежності / Н.В. Резнікова // Економіка та держава. – 2012. – № 9. – С. 8-11.

Рєзнікова Н. Інноваційна модель розвитку національної економіки: оцінка стартових можливостей та засобів реалізації [Електронний ресурс] / Рєзнікова Н. – Режим доступу: www.academia.org.ua

Резнікова Н.В. Перспективи трансформації торговельних відносин України в контексті становлення нових центів стратегічного партнерства / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Економіка та держава. – 2015. – № 9. – С. 6-11.

Резнікова Н.В. Роль монетарної політики в досягненні економічної стабільності: асиметрії трансмісійного механізму / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко / / Економіка та держава. — 2016. — № 3. — С. 7—12. — Режим доступу: http://194.44.12.92:8080/jspui/ handle/123456789/1248

Рилач Н.М. Теоретичні основи формування глобальної інноваційної системи / Н. М. Рилач // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2012. - Вип. 110(2). - С. 82-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN /apmv_2012_110%282%29__17

Резнікова Н.В. Економічні виклики неозалежності: конфлікт інтересів в умовах глобальної взаємодії / Н.В. Резнікова // Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право. — 2013. — №1. — С. 181— 187.

Резнікова Н.В. Феноменологія неозалежності в умовах економічної глобалізації / Н.В. Резнікова // Міжнародна економічна політика. — 2016. — № 1. — С. 52—73.

Рилач Н. М. Значення теорії технологічних укладів в становленні постіндустріальної економіки / Н. М. Рилач // Міжнародні відносини. Серія «економічні науки». – 2016. – № 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/2889/2589

Rylach N. M. Formation innovative paradigm: retrospective and present / N.M. Rylach // Actual problems of international relations. — Vol.1, No.127 (2016). — Mode of access: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/article/view/2953

Рилач Н. М. Інформаційно-комунікаційні технології як пріоритетний фактор становлення поcтіндустріальної економіки / Наталія Михайлівна Рилач. // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2013. – №112. – С. 174–179.

Barney J.B. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage [Electronic resource] / J.B. Barner // Journal of Management. – 1993. – Vol. 17(1). – Mode of access:https://business.illinois.edu/josephm/BA545_Fall%202015/Barney%20(1 991).pdf

Buller P.F. Creating and Sustaining Ethical Capability in the Multinational Corporation [Electronic resource] / P.F. Buller, M.McEvoy Glenn // Journal of World Business. – 1999. – Vol. 34(4). –Mode of access: http://digitalcommons.usu.edu/manage_facpub/66/

Cho D.S From National Competitiveness to Bloc and Global Competitiveness [Electronic resource] / D.S. Cho // Competitiveness Review. – 1998. – Vol. 8(1). – Mode of access: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/eb046358

Hall R. A Framework Linking Intangible Resources and Capabilities to Sustainable Competitive Advantage [Electronicresource] / A. Hall // Strategic Management Journal. – 1993. – Vol. 14(8). – Mode of access: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smj.4250140804/abstract

Hoffman N.P. An Examination of the “Sustainable Competitive Advantage” Concept: Past, Present, and Future [Electronicresource] / N.P. Hoffman // Academy of Marketing Science Review. – 2000. – Mode of access:https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://qamarwainc e.files.wordpress.com/2012/02/3-an-examination-of-the-sustainable-competitiveadvantage-concept-past-present-and-future-by-hoffman04-2000.pdf

Ljubojevic C. Corporate Competence—the Basis of Achieving Competitive Advantage of Services Business on the Global Market [Electronic resource] / C. Ljubojevic. – 2003. – Mode of access: https://www.strategicmanagementinsight.com/topics/competitiveadvantage.html

Luo Y. Dynamic Capabilities in International Expansion [Electronic resource] / Y. Luo // Journal of World Business. – 2000. – Vol. 35(4). – Mode of access: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951600000432

Porter M.E. The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy [Electronic resource] / V.E. Porter, M.R. Kramer // Harvard Business Review. – 2002. – Mode of access: https://www.sharedvalue.org/sites/default/files/resourcefiles/Competitive_Advantage.pdf

Prahalad C. K. The core competence of the Corporation [Electronic resource] / C.K. Prahalad, G. Hamel // Harvard Business Review. – 1990. – Mode of access:http://www1.ximb.ac.in/users/fac/Amar/AmarNayak.nsf/23e5e39594c0 64e852564ae004fa010/456e5a8383adcf07652576a0004d9ba5/$FILE/Core Competence.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.