Інноваційний вектор взаємодії між Україною та Європейським Союзом

Н. М. Рилач

Анотація


Анотація. В  21 столітті стратегія ЄС у галузі науки, технологій та інновацій позиціонується серед головних цілей ЄС. Пріоритетними напрямами стають розвиток людських ресурсів, поліпшення стану довкілля, а технологічні нововведення мають соціальну спрямованість. Європейський Союз є головним економічним і цивілізаційним центром сучасного світу. Процес інтеграції дозволив об'єднати 28 країн Європи в єдиний господарський і інноваційний комплекс, проводити на наднаціональному рівні єдину політику. Системні підходи до забезпечення інноваційного розвитку безпосередньо торкаються змісту і механізму реалізації наднаціональної інноваційної політики.

Ключові слова: науково-технологчне та інноваційне спвробництво між Україною та ЄС, Угода про асоціацію між Україною та ЄС, Європейський науковий простір, програма «Горизонт-2020».

Abstract. In the 21st century, the EU's science, technology and innovation strategy is positioned among the EU's main goals. Priority directions are the development of human resources, improvement of the environment, and technological innovations have a social orientation. The European Union is the main economic and civilization center of the modern world. The process of integration allowed the unification of 28 European countries into a single economic and innovation complex, to pursue a unified policy at the supranational level. System approaches to providing innovative development directly affect the content and mechanism of implementing supranational innovation policy.

Keywords: the scientific-technological and innovation cooperation between Ukraine and the EU, the Association Agreement between Ukraine and the EU, the European scientific space, the program "Horizon-2020".

Аннотация. В 21 веке стратегия ЕС в области науки, технологий и инноваций позиционируется среди главных целей ЕС. Приоритетными направлениями становятся развитие человеческих ресурсов, улучшение состояния окружающей среды, а технологические новшества имеют социальную направленность. Европейский Союз является главным экономическим и цивилизационным центром современного мира. Процесс интеграции позволил объединить 28 стран Европы в единый хозяйственный и инновационный комплекс, проводить на наднациональном уровне единую политику. Системные подходы к обеспечению инновационного развития непосредственно касаются содержания и механизма реализации наднациональной инновационной политики.

Ключевые слова: научно-технологчне и инновационное спвробництво между Украиной и ЕС, Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, Европейское научное пространство, программа «Горизонт-2020».


Повний текст:

PDF

Посилання


Андрощук Г.О. Інноваційна політика європейського Союзу / Г.О. Андрощук, Р.Є. Еннан // Наука та інновації. –2009. – № 5.

Богдан Н. Новые направления инновационной политики Европейского Союза / Н. Богдан // Наука и инновации. – 2004. – № 5.

Білозубенко В.С. Зміст і механізм реалізації інноваційної політики Європейського Союзу / В.С. Білозубенко // Вісник Хмельницького національного університету 2010. - № 4.- T. 4, с. 162-166.

Денисюк В. Високі технології і високонаукоємні галузі – ключові напрями в інноваційному розвитку / В. Денисюк// Економіст. – 2004. – № 5.

Економічна складова Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: наслідки для бізнесу, населення і державного управління – Інститут економічних досліджень та політичних консультацій – К.2014. Під ред.. І.Бураковського та В.Мовчан. –с. 106-108.

Интеграция научно-технической сферы Украины в мировую зкономическую систему / [Ю.В.Макогон, С.Н. Кацура,М.И. Кравченко, В.В. Ходыкина] – Донецк, 2003.

Матеріали Представництва Європейської комісії в Україні // ЄС і Україна. Програми технічної допомоги [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.delukr.cec.eu.int.

Митсос А. Будушее фундаментальных исследований в Европе / А. Митсос // Наука и наукознавство. – 2004. – № 2.

Наука, космос і технології. Українським науковцям Асоціація дозволяла б нормально працювати вдома (ІНФОГРАФІКА) [Електронний ресурс.]Режим доступу: http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/49950/Nauka_kosmos_i_tehnologiji_Ukrajinskym_naukovcam_Asociacija?a_srt=2

Національний інформаційний центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій. Горизонт 2020.[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fp7-ncp.kiev.ua/index.php/uk/2020.

Національний інформаційний центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій. Горизонт 2020. Пріоритети [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fp7-ncp.kiev.ua/assets/Horizont_2020/HORIZON2020priorities.pdf

Національний інформаційний центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій. Горизонт 2020. Наука ближче до суспільства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fp7-ncp.kiev.ua/assets/Horizont_2020/HORIZON-20201.pdf

Пропозиція для Рішення Європейського парламенту та Ради щодо Сьомої рамкової програми Європейського Співтовариства для досліджень, технологічного розвитку та демонстраційної діяльності (з 2007 по 2013 рік) // Національний інформаційний центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій.– 2005. – лип. – Бюлетень № 23.

Резнікова Н.В. Міжнародне співробітництво в сфері економічної політики: проблема збереження суверенітету та аналіз потенційних вигод / Н.Резнікова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 113 (Частина ІI), 2013,сс.149-159.

Рєзнікова Н. Інноваційна модель розвитку національної економіки: оцінка стартових можливостей та засобів реалізації [Електронний

ресурс] / Рєзнікова Н. – Режим доступу:www.academia.org.ua

Резнікова Н.В. Феноменологія неозалежності в умовах економічної глобалізації / Н.В.Резнікова // Міжнародна економічна політика. — №1 (24). — 2016. — сс. 50-71.

Резникова Н.В. Патенты как провокаторы отношений экономической неозависимости / Н.В.Резнікова// «Причорноморські економічні студії» Випуск 5, - 2016. – С.24-31.

Рилач Н. М. Європейський інноваційний союз в глобальних інноваційних процесах / Наталія Михайлівна Рилач. // Вісник КНУ Міжнародні відносини. – 2015. – №1. – С. 39–43.

Рилач Н. М. Інституційний механізм поглиблення науково-технологічного співробітництва між Україною та Європейським Союзом як частина Угоди про асоціацію / Наталія Михайлівна Рилач. // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2009. – С. 10–15.

Рилач Н. М. Використання критеріїв конвергенції для наближення стандартів сфери науки і технологій України до ЄС / Наталія Михайлівна Рилач. // Вісник КНУ Міжнародні відносини. – 2012. – №38. – С. 79–86.

Рилач Н. М. Теоретичні основи формування глобальної інноваційної системи ЄС / Наталія Михайлівна Рилач. // Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". – 2012. – №2. – С. 82–91.

Рилач Н. М. Критерії конвергенції та індикатори наближення науково технологічної сфери до ЄС / Наталія Михайлівна Рилач. // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №95. – С. 5–7.

Решение Европейского парламента и Совета Европы № 2321/2002/ЕС // Официальный журнал Европейского Сообщества. – № 355/23.]

Сіденко В.Р. Інноваційна модель розвитку ЄС – від Лісабонської стратегії до «Європи – 2020» / В.Р. Сіденко // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку.- 2011.- №1.- С.114-116.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами членами, з іншої сторони [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_(body).pdf

"2020 Vision for the European Research Area") [http://ec.europa.eu/research/era/pdf/2020-vision-for-era_en.pdf-"2020 Vision for the European Research Area".

A more research-intensive and integrated European Research Area. Science, technology and competitiveness key figures report, 2008–2009 [Електронний ресурс[ // European Communities. – 2008. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/research/era/pdf/key-figuresreport2008-2009_en.pdf.

Borras S. The Innovation policy of the European Union. From Government to Governance / S. Borras. – Cheltenham, UK ; Northampton MA, USA, 2003.

Druckner P. "From capitalism to knowledge society"/ P. Druckner // The knowledge economy. – D. Neef.; Boston; Butterworrth ; Heinemann, 1998.

Einheitliche europeische Akte // Buletin der Europeischen Gemeinschaften. – 1986. – Beilage 2. – S.

ERA Indicators and Monitoring. Expert Group Report. October 2009 European Commission. – Luxembourg, 2009.

European Council 17 June 2010. Conclusions. — Brussels, 17 June 2010,EUCO 13/10. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : .

European Council 25/26 March 2010. Conclusions. — Brussels, 26 March 2010, EUCO 7/10 [Електронний ресурс]. — Режим доступу:.

Східне партнерство [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/eu_ukraine/political_relations/eastern_partnership/eastern_partnership_uk.htm.

Хід виконання Україною Європейської політики сусідства у 2009 році [Електронний __ресурс]. – Режим доступу :http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/all_news/news/2010/2010_05_12_02_uk.htm.

Science, Technology and Competitiveness key figures report 2008/2009. – European Commission. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. – 2008; A more researchintensive and integrated European Research Area. Science, Technology and Competitiveness. – Additional quantitative and semi-quantitative information to the report. – Key figures report 2008/2009.

The European research area: new perspectives. Green paper 04.04.2007. – European commission. – Directorate-General for Research. – Luxembourg, 2007.

Порядок денний асоціації Україна – ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukraine-eu.mfa.gov.ua/-data/upload/.../eu/.../associationagendaukr.doc.__

Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. COM(2010) 2020 final, 3.3.2010.

Europe 2020 Flagship Initiative. Innovation Union. COM(2010) 546 final, 6,10.2010.

Innovation Union, A pocket guide on a Europe 2020 initiative, European Commission, 2013.

Innovation Union Scoreboard. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:URL.http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/innovation-scoreboard/index_en.htm.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.