ОГЛЯД СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЇ РУХУ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ: ГЕОГРАФІЧНА АЛОКАЦІЯ

О. В. Підчоса, Ю. Є. Кулинич

Abstract


Анотація. Стаття розглядає сучасні тенденції руху прямих іноземних інвестицій з акцентом на їх географічну алокацію. Зокрема, розглядаються приплив та вивіз ПІІ за регіонами та національними економіками, тенденції портфельного інвестування, міжнародні інвестиційні позиції країн, вплив ПІІ на ВВП країн.
Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, потоки, тенденції, регіон, країна, портфельні інвестиції, приплив, вивіз.
Abstract. Paper discusses the current trends of foreign direct investment flows with an emphasis on their geographical allocation. In particular, the inflows and outflows of FDI by region and national economies, portfolio investment trends, international investment position of countries, and impact of FDI on GDP of countries are considered.
Key words: foreign direct investment, flows, trends, region, country, portfolio investment, inflow, outflow.
Аннотация. Статья рассматривает современные тенденции движения прямых иностранных инвестиций с акцентом на их географическую аллокацию. В частности, рассматриваются приток и вывоз ПИИ по регионам и национальными экономиками, тенденции портфельного инвестирования, международные инвестиционные позиции стран, влияние ПИИ на ВВП стран.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, потоки, тенденции, регион, страна, портфельные инвестиции, приток, вывоз.


References


Корж М.А. Пряме іноземне інвестування в умовах фінансової глобалізації / М.А. Корж// Фінанси України. – 2011. – № 12. – С. 61–76.

UNCTAD Database. FDI Statistics [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: www.unctad.org/fdistatistics.

Іщук С.О. Інвестиції в основний капітал та їх вплив на соціально-економічний розвиток регіону / С.О. Іщук // Регіональна економіка. – 2013. – № 1. – С. 35–42.

Павленко І. І. Міжнародна торгівля та інвестиції : навч. посіб. / І. І. Павленко, О. В. Варяниченко, . А. авроцька. – К. : Центр навчальної літератури, 2012. – 256 с.

IMF database [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.imf.org/external/index.htm

Пономаренко І. В. Статистичний аналіз структури прямих іноземних інвестицій / І. В. Пономаренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 4. – С. 15 – 18.

World Investment Report 2018 Investment and New Industrial Policies [Електронний ресурс] // UNCTAD. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_overview_en.pdf.

Global Investments Trends Monitor [Електронний ресурс] // United Nations Conference on Trade and Development. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2017d1_en.pdf.

Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$) [Електронний ресурс] // The World Bank – Режим доступу до ресурсу: https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD.

аскільки вигідними є прямі іноземні інвестиціх для країн, що розвиваються, Finance & Development; http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2001/06/loungani.htm

Global foreign direct investment flows fell sharply in 2017 [Електронний ресурс] // UNCTAD. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1767.

Колеватова А. В. Сучасний стан залучення іноземних інвестицій в економіку України. [Електронний ресурс] / А. В. Колеватова // Глобальні та національні проблеми економіки, Миколаївський національний університетімені В.О. Сухомлинського. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/200.pdf.

Прогноз прямих іноземних інвестицій в 2018 році  Dragon Capital [Електронний ресурс] // Finance.ua. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://news.finance.ua/ua/news/-/417134/prognoz-pryamyh-inozemnyh-investytsij-v-2018-rotsi-dragon-capital.

Міжнародні фінанси / [О. І. Рогач, А. С. Філіпенко, Т. С. Шемет та ін.; за ред. О.І. Рогача]. – Київ: "Либідь", 2003. – 784 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.