ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ

Д. А. Глухова

Анотація


Анотація. Більшість індустріально розвинених країн пов'язує довгострокове стійке економічне зростання та посилення своїх конкурентних позицій на міжнародній арені з переходом на інноваційний шлях розвитку, що характеризується більш широким використанням в промисловості та народному господарстві, в цілому, новітніх досягнень науки і техніки, а саме: інформаційних технологій, нанотехнологій, біотехнологій, нових матеріалів, ресурсо- і природо- зберігаючих технологій. Тому, підвищення інноваційної сприйнятливості економіки - одна з основних задач сучасної індустріально розвиненої держави. В цьому контексті, для України є вкрай важливим формування дієвої інноваційно - технологічної інфраструктури та ефективне використання інноваційного потенціалу.  В статті аналізуються як глобальні, так й національні тенденції впровадження та використання новітніх технологій в промисловості. Визначаються основні параметри функціонування інноваційного потенціалу як фактора конкурентоспроможності України на міжнародній арені.

Ключові слова: інноваційний потенціал, новітні технології, промисловість, конкурентоспроможність, наукоємна  продукція.

 

Аннотация. Большинство индустриально развитых стран связывает устойчивый экономический рост и усиление своих конкурентных позиций на международной арене с переходом на инновационный путь развития, который характеризуется более широким использованием в промышленности и народном хозяйстве в целом новейших достижений науки и техники, а именно: информационных технологий, нанотехнологий, биотехнологий, новых материалов, ресурсо- и природо- сберегающих технологий. Поэтому, повышение инновационной восприимчивости экономики - одна из основных задач современного  индустриально развитого государства. В этом контексте, для Украины крайне важно формирование действенной инновационно - технологической инфраструктуры и эффективное использование инновационного потенциала. В статье анализируются как глобальные, так и национальные тенденции внедрения и использования новейших технологий в промышленности. Определяются основные параметры функционирования инновационного потенциала как фактора конкурентоспособности Украины на международной арене..

Ключевые слова: инновационный потенциал, новые технологии, промышленность, конкурентоспособность, наукоемкая продукция.

 

Abstract. Industrial countries link long-term sustainable economic growth and strengthening their competitive positions on the international arena with the transition to an innovative way of development, that are characterized by widespread use in industry and the economy, in general, and the latest advances in science and technology, namely: information technology, nanotechnologies, biotechnologies, new materials, resource and nature conservation technologies. Therefore, increasing the innovative susceptibility of the economy – is one of the main tasks of the modern industrialized state. In this context, it is extremely important for Ukraine to form an effective innovation, technological infrastructure and to use innovative potential effectively. The article analyzes both - global and national trends in the introduction and use of the latest technologies in the industry. The main parameters of the functioning of innovation potential as a factor of competitiveness of Ukraine are determined.

Key words: innovative potential, new technologies, industry, competitiveness, science-intensive products.


Повний текст:

PDF

Посилання


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Солнцева Н.В. Аналіз сучасного стану винахідницької та інноваційної діяльності в Україні / Н.В. Солнцева / Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки» – Випуск 7 – 2015. – С. 482-286

Соціально-економічний розвиток України за 2016 рік і за січень–квітень 2017 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Статистичний щорічник України за 2017 рік / [за ред. О.Г. Осауленка]. – К.: Державна служба статистики України, 2017. – 586 с.

Федулова Л.І. Концептуальні засади формування інноваційної екосистеми регіону // Інноваційна економіка.– 2015.– №4. – С. 24–28.

Феєр О. Модернізація як економічна категорія [Електронний ресурс] / О. Феєр // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. – 2016. – Вип. 1 (5). – Режим доступу: http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2016/05/1-5-1-2016-11.pdf

Шевченко И.В., Александрова Е.Н. Оценка инновационного потенциала национальной экономики Кубанский государственный университет 33(201) 2005

50 Smartest Companies 2017 // MIT Technology Review [electronic resources]. URL: https://www.technologyreview.com/lists/companies/2017/

INSEAD, WIPO, The Global Innovation Index 2017 [electronic resource]. URL: http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=GII-Home

The Global Competitiveness Report 2017-2018 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www3.weforum.org/docs/ WEF_GlobalCompetitiveness Report_2016-17.pdf.

The Global Innovation Index 2017. Accelerating Growth and Development [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.global innovationindex.org/userfiles/file/gii-2017_report.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.