Potential of ecological diplomacy within the context of reaching sustainable development

O Yatsenko, M Sahaidak

Анотація


Анотація. Теоретично досліджено суть екологічної дипломатії, відзначено її специфічні характеристики, передумови, ознаки, потенціал та напрями екологізації міжнародних відноси і торгівлі. В дослідженні акцентовано увагу на значенні екологічної дипломатії в контексті досягнення сталого розвитку. Обґрунтовано вплив міжнародної екологічної дипломатії на політику розвитку і партнерства між країнами. Теоретично доведено, що переважна більшість видів економічної діяльності здійснює прямий чи опосередкований вплив на стан навколишнього середовища, а екологічна дипломатія та чисельні багатосторонні природоохоронні міжнародні угоди у певній мірі здійснюють вплив на процес реалізації торговельних відносин (можуть містити положення щодо обмежень або заборони торгівлі певними видами товарів та послуг тощо), існує необхідність у впровадженні механізмів регулювання їх взаємодії. Важлива роль урегулювання окреслених процесів належить міжнародним організаціям.

Ключові слова: екологічна дипломатія, глобалізація, СОТ, сталий розвиток, потенціал, Кіотський протокол, Паризька угода.


Повний текст:

Без заголовку (English)

Посилання


Literature.

Андреева Н. Н. Экологически ориентированные инвестиции : [монография] / Н.Н. Андреева - Одесса.: Ин-т проблем рынка и экономико-экологических исследований, 2006.- 536с.

Близнецкая Е. А. Международное экологическое управление: ключевые вопросы осуществления и перспективы / Е. А. Близнецкая // Вестн. МГИМО ун-та. – 2012. – № 2–23. – С. 147–154.

Бохан А. Екологічна дипломатія: компроміси міжнародної торгівлі / Аліна БОХАН. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2016. – С. 33–43.

Грабинський І.М. Еколого-економічна система України: порівняльний аналіз. – Львів: МТШ, 1997. – 240 с.

Копылов М. Н. Формирование глобальной экологической политики и международных режимов международного экологического управления: Per aspera ad astrum / М. Н. Копылов, С. М. Копылов, С. М. А. Мохаммад // Вестн. Волгоград. гос. ун-та. – (Серія 5). – 2015. – № 2 (27). – С. 138–150.

Логінов Я. Екологія як нова сфера дипломатії [Електронний ресурс] / Якуб Логінов // ZN.UA. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: https://dt.ua/ECONOMICS/ekologiya_yak_nova_sfera_diplomatiyi.html.

Потапенко В. Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на засадах «зеленої економіки» : монографія / В. Г. Потапенко; за наук. ред. Є. В. Хлобистова. – К. : НІСД, 2012. – 360 с.

Рогожина Н. Глобальная экологическая безопасность: позиция развивающихся стран / Н. Рогожина // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2013. – № 2. – С. 3–11.

Туниця Ю. Діалектика глобалізації в контексті екологічного імперативу / Ю. Туниця, Е. Семенюк, Т. Туниця // Вісн. НАН України. – 2008. – № 2. – С. 8–24.

Українець Л. А. Зовнішньоторговельна політика країн – членів ЄС в умовах екологізації економічного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.02 / Л. А. Українець ; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. – К., 2007. – 19 с.

Федунь О. Екологізація міжнародних відносин у контексті сталого розвитку / О. Федунь // Вісн. Львів. ун-ту. – 2012. – Вип. 30. – С. 78–86.

Янченко К. Що підписали в Парижі: must know про нову Кліматичну угоду [Електронний ресурс] / Костянтин Янченко // Українська правда. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://life.pravda.com.ua/society/2015/12/16/204942/.

Anderson K. The standard welfare economics of policies affecting trade and the environment // The greeting of world trade issues/ Ed. By K. Anderson, R. Blackhurst. – N. Y etc.: Harvester-Wheatshealf, 1992. – Р. 25–48.

Blaxekjær, L. Ø. (2015). Transscalar Governance of Climate Change: An Engaged Scholarship Approach. Copenhagen: Department of Political Science, University of Copenhagen. PhD series 2015/8.

Bokhan A. International environmental diplomacy: development and partnership policy / A. Bokhan. // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – С. 12–17.

Bottger K. Umweltrechtliche Studien. 29. Die Umweltpflichtigkeit von Auslandsdirektinvestitionn im Volkerrechterausgegeben von Gilhuis P. / K. Bottger; et.al. – Baden Baden : Nomos Verl., 2002. – 315 р.

Copeland B. R., Taylor M. S. Trade, Growth and the Environment. // NBER Working Paper Series. – 2003. – № 9823.

Environmental Diplomacy and Mediation, 2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.unep.org/disastersandconflicts/Introduction/ECP/ EnvironmentalDiplomacy/tabid/105991/Default.aspx

GGEI, "The Global Green Economy Index", Measuring National Performance in the Green Economy. – 2016. – 5th Edition, pp. 5–9.

Global Environmental Policy and Global Trade Policy [Electronic resourse]. – Available from : http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/Frankel2Web.pdf

Global Green Economy Index (GGEI) 2018 [Електронний ресурс] // Green Growth. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://www.greengrowthknowledge.org/resource/2018-global-green-economy-index-ggei.

Grossman, G.M. and Krueger, A.B., 1991. Environmental Impact of a North American Free Trade Agreement. National Bureau of Economic Research. Working Paper 3914, NBER, Cambridge MA.

Herman E. Daly and Joshua Farley. Ecological economics: principles and applications: 2nd ed. Washington, DC : Island Press, c2010. 509 p.

Intergovernmental Panel on Climate Change (2011) [Електронний ресурс] / ІРСС. – Режим доступу: http://www.ipcc.ch.

Markusen J. R. Cooperative Control of International Pollution and Common Property Resources // Quarterly Journal of Economics. - 1975. - № 89. - P. 618 – 632

Panayotov, T. Economic Growth and the Environment. Center for International Development at Harvard University, Working Paper No.56, 2000.

Rauscher M. International Trade, Foreign Investment, and the Environment // Thuenen Series of Applied Economic Theory 29 – University of Rostock, Institute of Economics, Germany, 2001.

Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development[Electronic resourse]. – Available from : http://www.un.org/pga/wp-content/uploads/sites/3/2015/08/120815_outcome-document-of-Summit-for-adoption-of-the-post-2015-development-agenda.pdf

UNFCCC COP 21 Paris France–2015 Paris Climate Conference [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.cop21paris.org.

Van Asselt H. The fragmentation of global climate governance : consequences and management of regime interactions / H. Van Asselt. – Northampton : Edward Elgar Publ., 2014. – 352 p.

Winter G. Welthandelsrecht und Umweltschutz / G. Winter // Umweltrecht im Wandel. – B. : Schmidt, 2001. – S. 71–98.

Yatsenko O. Environmental Perspective of Ukrainian Trade Policy / Olha Yatsenko, Yuliya Zavadska // Industrial Policy and Sustainable Growth. Series Title: Sustainable Development. – Publisher: Springer Singapore. –Copyright Holder: Springer Nature Singapore Pte Ltd. – Singapore, 2018. pp 1-12.

Reznikova N. Transnationalization as an aggravator of the nature use problem: challenges on the way to sustainable development / N.Reznikova // Міжнароднівідносини. Серія «Економічні науки»: збірникнауковихпраць (електронневидання). – №7. – 2016. – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/issue/view/163

Reznikova N. Ecological imperatives for extension of globalization processes: problem of economic security /N.Reznikova // Інвестиції: практика та досвід. - 2016. - № 21. - С. 23-26.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.