Програми розвитку органічного фермерства в країнах ЄС.

Я м гуменюк

Abstract


Анотація. Стаття присвячена дослідженню програм розвитку органічного фермерства як пріоритетний напрям реалізації Спільної аграрної політики ЄС та їх імплементації в країнах-учасницях Європейського Союзу. Проаналізовано європейські програми державного субсидування органічних виробників. Визначено, що розвиток органічного фермерства сприяє збереженню якості навколишнього середовища, підвищенню стійкості економічного розвитку країн та позитивно впливає на соціальний стан в країні. В роботі розглянуто європейський досвід стимулювання виробництва органічної сільськогосподарської продукції, окреслено шляхи розв’язання основних проблем, що впливають на темпи розвитку органічного сільського господарства в Україні.

 

Ключові слова: Спільна аграрна політика ЄС, органічне фермерство,

аграрна економіка, державне субсидіювання, стимулювання виробництва,

ринок органічної продукції

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию программ развития органического фермерства как приоритетное направление реализации Общей сельскохозяйственной политики ЕС и их имплементации в странах- участницах Европейского Союза. Проанализированы европейские программы государственного субсидирования органических производителей. Определено, что развитие органического фермерства способствует сохранению качества окружающей среды, повышению устойчивости экономического развития стран и положительно влияет на социальное положение в стране. В работе рассмотрены европейский опыт стимулирования производства органической сельскохозяйственной продукции, намечены пути решения основных проблем, влияющих на темпы развития органического сельского хозяйства в Украине.

Ключевые слова: Единая аграрная политика ЕС, органическое фермерство, аграрная экономика, государственное субсидирование, стимулирование производства, рынок органической продукции.

 

Annotation. The article is devoted to the study of organic farming development programs as a priority for the implementation of the EU Common Agricultural Policy and their implementation in the member countries of the European Union. Analyzed European programs of state subsidies to organic producers. It has been determined that the development of organic farming contributes to the preservation of the quality of the environment, increasing the sustainability of the economic development of countries and has a positive effect on the social situation in the country. The paper examines the European experience of stimulating the production of organic agricultural products, outlines ways to solve the main problems affecting the pace of development of organic agriculture in Ukraine.

Keywords: Common Agricultural Policy of the EU, organic farming, agricultural economics, government subsidies, production stimulating, organic products’ market.


References


Скидан О.В. Екологічна складова аграрної політики / О.В. Скидан // Агросвіт. – 2008. – № 21. – С. 8–12.

Скидан О.В. Формування регіональної політики розвитку органічного виробництва / О.В. Скидан // Збірник матеріалів IV міжнародної науково-практичної конференції «Органічне виробництво та продовольча безпека» (Житомир, 21–22 квітня 2016 р.). – Житомир : Евенок О.О., 2016. – С. 16–26.

Кирилов Ю.Є. Перспективи розвитку сільського господарства України в контексті посилення глобалізаційних процесів / Ю.Є. Кирилов // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. Спец. вип. : у 2-х ч. Ч. 1. Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій. – К. : КНЕУ, 2011. – С. 203–211.

Берлач Н.А. Правове забезпечення органічного сільського господарства в Україні / Н.А. Берлач // Держава і право. – 2010. – Вип. 48. – С. 225–230.

Артиш В.І. Удосконалення системи державного регулювання виробництва органічної продукції в Україні / В.І. Артиш URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/ nvnau/2010_145/10avi.pdf.

Руженкова О. Органічне землеробство: минуле, сьогодення, перспективи / О. Руженкова // Аграрна справа. – 2009. – № 41. – С. 9.

Проект № PBU.01.01.00-78-791/11-00 «Час для бізнесу. Створення умов для розвитку підприємництва в сільських районах Волинської області України та Люблінського воєводства Польщі шляхом диверсифікації сільськогосподарського виробництва» URL: http://www.slideshare.net/ Irkamelnyk/ss-43067917.

Милованов Є.В. Органічне сільське господарство в Україні: законодавство та перспективи / Є.В. Милованов URL: http://apd-ukraine.de/images/APD_AFPR_04_2015_ukr.pdf.

Органічне виробництво в Україні URL: https://minagro.gov.ua/ua/napryamki/organichne- virobnictvo/organichne-virobnictvo-v-ukrayini

Семенда Д.К. Розвиток органічного виробництва в сільськогосподарських підприємствах / Д.К. Семенда, О.В. Семенда // АГРОСВІТ. – 2014. – № 7. – С. 42–46.

Можливості державної підтримки для розвитку органічного сільського господарства: досвід інших країн URL: http://www.ukraine.fibl.org/fileadmin/documents-ukraine/ PossibilitiesOfStateSupport.pdf.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.