Інноваційний вимір конкурентоспроможності економіки України як складова національної безпеки

Н. М Рилач

Анотація


Анотація. Серед фундаментальних національних інтересів України є забезпечення конкурентоспроможності держави та економічного добробуту населення шляхом всебічного розвитку людського, науково-технічного, інноваційного потенціалів країни, сталий розвиток національної економіки для забезпечення зростання рівня та якості життя населення. Оскільки економіка є основним видом діяльності суспільства, держави й особистості, то економічна безпека – найбільш важлива складова національної безпеки України. Розвиток та підтримка українських високотехнологічних галузей є невід’ємною складовою частиною інноваційної детермінанти конкурентоспроможності держави. На сучасному етапі основним у розвитку національної економіки та підвищення конкурентоспроможності держави є інновації. Водночас, вирішуючи питання інноваційного виміру конкурентоспроможності країни, вважаємо за потрібне акцентувати увагу на необхідності «цифровізації» української економіки, як фактору збільшення продуктивності, економічного зростання, створення робочих місць, а також підвищення якості життя громадян України.

Ключові слова: національна безпека країни,  національна інноваційна система, інноваційний розвиток країни, цифровізація економіки.

Abstract Among the fundamental national interests of Ukraine is to ensure the competitiveness of the state and the economic well-being of the population through the comprehensive development of human, scientific, technical and innovative potentials of the country, the sustainable development of the national economy to ensure the growth of the standard and quality of life of the population. Since the economy is the main activity of society, the state and the individual, economic security is the most important component of Ukraine's national security. The development and support of the Ukrainian high-tech industries is an integral part of the state's innovative determinant of competitiveness. At the present stage, innovation is the key to developing the national economy and enhancing the state's competitiveness. At the same time, in addressing the issues of innovative measurement of the country's competitiveness, we consider it necessary to emphasize the need to "digitize" the Ukrainian economy, as a factor in increasing productivity, economic growth, job creation, and improving the quality of life of Ukrainian citizens.

Keywords:  national security of the country, national innovation system, innovative development of the country, digitization of the economy.

Аннотация. Среди фундаментальных национальных интересов Украины является обеспечение конкурентоспособности государства и экономического благосостояния населения путем всестороннего развития человеческого, научно-технического, инновационного потенциалов страны, устойчивое развитие национальной экономики для обеспечения роста уровня и качества жизни населения. Поскольку экономика является основным видом деятельности общества, государства и личности, то экономическая безопасность - наиболее важная составляющая национальной безопасности Украины. Развитие и поддержка украинских высокотехнологичных отраслей является неотъемлемой составной частью инновационной детерминанты конкурентоспособности государства. На современном этапе основным в развитии национальной экономики и повышения конкурентоспособности государства являются инновации. В то же время, решая вопросы инновационного измерения конкурентоспособности страны, считаем нужным акцентировать внимание на необходимости «цифровизации» украинской экономики, как фактора увеличения производительности, экономического роста, создания рабочих мест, а также повышение качества жизни граждан Украины.

Ключевые слова:  национальная безопасность страны, национальная инновационная система, инновационное развитие страны, цифровизация экономики.


Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаних джерел

5-ТЕ ЗАСіДАННЯ ПЛАТФОРМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНА-ЄС м.Київ, 15 листопада 2017 року ПРОГРЕС У ВПРОВАДЖЕННІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ РЕФОРМ У ГАЛУЗІ НАУКИ ТА ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ Підготовлено: Індре Варейкіте (Indrė Vareikytė), член ЄЕСК [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://eu-ua-csp.org.ua/csp-docs/120-5th-CSP-meeting-materials/.

Lundvall B. A. Natіonal іnnovatіon system: Towards a Theory of іnnovatіon and іnteractіve learnіng / B. A. Lundvall. Pіnter, London. – 1992. – 342 p.

Martіn B. R. R&D Polіcy Іnstruments – a Crіtіcal Revіew of What We Do and Don’t Know / B. R. Martіn // Іndustry and Іnnovatіon. – 2016. – № 23 (2), – Pp. 157-176.

Resende M. F. С. Natіonal іnnovatіon system and external constraіnt on growth: theoretіcal approach and some empіrіcal evіdence / M. F. С. Resende, D. A. R. Torres // Brazіlіan Journal of Polіtіcal Economy. – 2011. – Vol. 10. – №°23. – Pp. 217-768..

Гіренко А. Т. Формування інноваційної мережі в умовах глобалізації / А. Т. Гіренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць. К.: ІМВ, – 2015. – Вип. 123. – Ч. ІІ. – С. 142-152.

Дорожня карта інтеграції України до Європейського дослідни- цького простору (ERA-UA) [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://gendercenter.sumdu.edu.ua/images/news/ 01.06.2016/dormap.pdf

Імплементація євроінтеграційних реформ у сфері науки і тех- нологій [Електронний ресурс] // Доповідь "Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС". – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://eu-ua-csp.org.ua/csp-activity/analytics/98-dopovid-pgs-science/

Мазуренко В. П. Впровадження мережевої парадигми як запоруки високої конкурентоспроможності країни / В.П. Мазуренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць. К.: ІМВ, – 2014. – Вип. 119. – Ч.ІІ. – С.60-73.

Попова С. М. ОснОвні складОві націОнальнОї безпеки України [Електронний ресурс] / С. М. Попова, Л. М. Попова // Наше право. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nashp_2013_13_11.pdf.

Проект Цифрова адженда України – 2020 («Цифровий порядок денний» – 2020) Концептуальні засади (версія 1.0) Першочергові сфери, ініціативи, проекти «цифровізації» України до 2020 року [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf.

Рєзнікова Н. Інноваційна модель розвитку національної економіки: оцінка стартових можливостей та засобів реалізації / Рєзнікова Н. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.academia.org.ua

Рилач Н. М. ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОСТІР [Електронний ресурс] / Н. М. Рилач // Вісник КНУ Міжнародні відносини. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/knu/article/viewFile/3583/3258.

Рилач Н. М. Зовнішня торгівля України: сценарії інтеграції / Н. М. Рилач. // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №103 (2) – С. 80–83.

Рилач Н. М. ІНСТИТУЦІЙНІ ВАЖЕЛІ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ: ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ІНСТРУМЕНТІВ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ [Електронний ресурс] / Н. М. Рилач, М. Ю. Рубцова, Н. В. Резнікова // Ефективна економіка. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2.

Рилач Н. М. Перспективи реалізації в Україні інноваційної економічної моделі: глобальний підхід [Електронний ресурс] / Н. М. Рилач // Міжнародні відносини Серія" Економічні науки". – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/viewFile/3406/3081.

Рилач Н. М. Перспективи реалізації в Україні інноваційної економічної моделі: глобальний підхід [Електронний ресурс] / Н. М. Рилач // Міжнародні відносини Серія" Економічні науки". – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/viewFile/3406/3081.

Рилач Н. М. Теоретичні основи формування глобальної інноваційної системи ЄС / Н. М. Рилач // Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць. К.: ІМВ. – 2012. – №2. – С. 82-91. 29.

Сак Т. В. Економічна безпека України: поняття, структура, основні тенденції [Електронний ресурс] / Т. В. Сак // Інноваційна економіка,. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/inek_2013_6_81.pdf.

Сіденко В. Р. Інноваційна модель розвитку ЄС – від Лісабонсь- кої стратегії до "Європи-2020" / В. Р. Сіденко // Проблеми інноваційно- інвестиційного розвитку. – 2011. – № 1. – С. 114–116.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ГАЛУЗЕЙ ДО 2025 РОКУ [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c3081991-45fb-47df-abc6-59822e854a99&title=ProektstrategiiRozvitkuVisokotekhnologichnikhGaluzeiDo2025-Roku..


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.