ВПЛИВ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ НА МІЖНАРОДНІ ТОРГОВЕЛЬНІ ПОТОКИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄС

П П Яремович

Abstract


Анотація.У статті аналізується вплив електронної торгівлі на міжнародні торговельні потоки в умовах інтеграції України до ЄС. Досліджуються проблеми розвитку сучасних біржових та електронних майданчиків, їх вплив на трансформацію міжнародних торговельних потоків в умовах глобальних флуктуацій. Зазначаються перспективи подальшого розвитку електронної торгівлі в контексті міжнародних торговельних відносин Україна-ЄС.

Ключові слова: електронна торгівля, біржові та електронні майданчики, міжнародні торговельні потоки, інтеграція, міжнародні транспортні коридори.

 

Abstract. The article analyzes the impact of e-commerce on international trade flows in the context of Ukraine's integration with the EU.  The problems of development of modern stock and electronic platforms, their influence on the transformation of international trade flows in the conditions of global fluctuations are investigated.  The prospects are outlined for further development of e-commerce in the context of Ukraine-EU international trade relations.

Key words: e-commerce, stock exchanges and electronic platforms, international trade flows, integration, international transport corridors

 

         Аннотация. В статье анализируется влияние электронной торговли на международные торговые потоки в условиях интеграции Украины до ЕС. Исследуются проблемы развития современных биржевых и электронных площадок, их влияние на трансформацию международных торговых потоков в условиях глобальных флуктуаций. Указываются перспективы дальнейшего развития электронной торговли в контексте международных торговых отношений Украина-ЕС.

Ключевые слова: электронная торговля, биржевые и электронные площадки, международные торговые потоки, интеграция, международные транспортные коридоры.

 


References


Список посилань

Rumyantsev A. Innovative Trends in World Trade Development : the monograph / Edited by Prof. A. P. Rumyantsev – Kyiv : NAU. 2018. – 416 p.

Сіденко С. Сучасний стан та перспективи розвитку електронної торгівлі в Україні. / Стратегія розвитку України : наук. журн. – К.: НАУ, 2019. - № 1. – 18-21 с.

Кравченко А. Цифрова економіка в перспективах четвертої промислової революції. / Стратегія розвитку України : наук. журн. – К.: НАУ, 2019. - № 1. – 22-25 с.

Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 2008. С.251.

Закон України про електронну комерцію від 3 вересня 2015 року

№ 675-VIII.

Електронна торгівля досягла 13,7 % [Електронний ресурс]. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://www.statista.com/topics/871/online-shopping/

Експорт України [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://zik.ua/ru/news/2019/08/21/v _pervom _polugodyy_eksport_ ukraynskyh_tovarov_v_es_viros_na_5_1631213.

Рогач О. Багатонаціональні підприємства. – К., ВПЦ Київський університет, 2019.- 383 с.

Єврорегіональне співробітництво України: проблеми і перспективи :

навч. посіб. / І. В. Артьомов, О. М. Ващук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : МПП "Гражда", 2014. – 500 с.

Моделі і механізми регулювання єврорегіонального співробітництва

України : монографія : присвяч. 400-річчю УжНУ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Навч.-наук. ін-т євроінтеграц. дослідж. ; за ред. І. В. Артьомова, О. М. Ващук, О. М. Руденко. – Ужгород : Гражда, 2013. – 610 с.

Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку ХХІ століття : монографія / О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, Р.О. Заблоцька та ін. : за ред. О.І. Шниркова. – К. : ВПЦ «Київський університет» . 2016. – 415 с.

Д.П. Расшивалов. Євроінтеграційна стратегія України // Українська

дипломатична енциклопедія: У 2-х т./Редкол.: Л. В. Губерський (голова) та ін. — К:Знання України, 2004 — Т.1 — 760 с.

Філіпенко А.С. Міжнародні торговельні зв’язки України: генезис і структура : навч. посіб. / А.С. Філіпенко. – К. : Знання України, 2008. – 223 с.

Філософія інтеграції : монографія / І. В. Артьомов, В. Д. Бондаренко,

О. М. Ващук та ін. ; за заг. ред. В. Д. Бондаренка, Ф. Г. Ващука ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т євроінтеграц. дослідж. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 544 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.