РОЛЬ ГЕННО-МОДИФІКОВАНИХ ПРОДУКТІВ У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ

М П Хмара, А. В. Ватульов

Abstract


Анотація. Низка економічних досліджень засвідчує, що виробництво генетично модифікованих продуктів призвело до значних агрономічних, економічних, соціальних та екологічних ефектів для країн-виробників, як промислово розвинених країн, так і країн, що розвиваються.

Ключові слова: генно-модифіковані продукти, генетично модифікований організм, харчування.

Abstract. A number of economic research shows that the production of genetically modified foods has led to significant agronomic, economic, social and environmental effects for producer countries not only industrialised countries but developing countries too.

Keywords: genetically modified food, genetically modified organism, nutrition.

Аннотация. Ряд экономических исследований показали, что производство генетически модифицированных продуктов привело к значительным агрономических, экономических, социальных и экологических эффектов для стран- производителей, как промышленно развитых, так и развивающихся стран.

Ключевые слова: генно-модифицированные продукты, генетически модифицированный организм, питание.


References


Прокопенко О. В. Інфраструктура товарного ринку: навч. посіб. / О. В. Прокопенко, В. Ю. Школа, О. О. Дегтяренко, С. М. Махнуша. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 296 с.

Булюк О. В. Деякі особливості та тенденції розвитку сучасного світового ринку / О. В. Булюк // Таврійський науковий вісник. – 2013. – № 84. – С. 285 – 290.

Долан Э. Дж. Рынок: микроэкономическая модель / Э. Дж. Долан, Д. Линдсей. – СПб, 1992. – 496 с.

Енгстлер П. Ринкова економіка для бізнес-початківців / пер. з нім. О. Логвиненка. – К.: Вік, 2002. – 223 с.

Сорока І. Соціальне ринкове господарство і змішана економіка як пріоритетні моделі українського ринку / І. Сорока // Економіка України. – 2004. – №5. – С. 47 – 54.

Світовий ринок товарів та послуг: навч.-метод. посіб. / Л. Л. Носач та ін. – Харків: Форт, 2014. – 295 с.

Ганначенко С. Л. Світовий ринок агропродовольства на сучасному етапі розвитку: перспективи для України / С. Л. Ганначенко // ЕП. – 2010. – №1. – С. 142 – 153.

Новокрещенных В. А. Дифференциация продукции агропродовольственного сектора в современных условиях / В. А. Новокрещенных // Экономика. – 2007. – № 9. – С. 170 – 172

Лозинська Т. М. Біотехнологічні інновації як детермінанти трансформації ринку рослинницької продукції в Україні [Електронний ресурс] / Т. М. Лозинська // Вісник ХНТУСГ. – 2010. – С. 17 – 23. – Режим доступу: www.khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_104/03.pdf/

Михайленко О. Г. Аналіз світового ринку сільськогосподарської продукції різних видів виробництва в контексті вимог концепції сталого розвитку / О. Г. Михайленко // Агросвіт. – 2016. – №4. – С. 43 – 52.

Кривогубова О. Є. Загальний огляд проблеми державного регулювання генетично модифікованих організмів / О. Є. Кривогубова // Вісник АМСУ. Серія Державне управління. – 2013. – №2(9). – С. 188 – 193.

Чуйко Н. А. Основные подходы к регулированию генетически модифицированных организмов в международной практике / Н. А. Чуйко // Сибирский юридический вестник. – 2011. – №1(52). – С. 160 – 165.

Комарова А. В. Польза и вред генетически модифицированных организмов / А. В. Комарова // Вестник ТГУ. – 2010. – Вып.7(87). – С. 62 - 66

Матеріали міжнародної служби з комерційного застосування агробіотехнологічних культур [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/39/default.html.

Макаровська В. Р. Адміністративно-правове регулювання виробництва та споживання генетично модифікованих харчових продуктів / В. Р. Макаровська // Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення). Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції – м. Львів, 2008. – С. 155 – 159.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.