№ 14 (2018)

Міжнародні відносини Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск)

Матеріали науково-теоретичного семінару "Суперечності структурної трансформації українського суспільства в умовах євроінтеграції та глобалізації" 22 березня 2018 р. ІМВ КНУ ім. Т.Шевченка

Зміст

Статті

СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ПРОБЛЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОНТОЛОГІЧНИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ТА ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ PDF
В. І. Судаков
ПРОДУКТИВНА СПРОМОЖНІСТЬ НАЦІЇ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР PDF
А. С. Філіпенко
ПОЛІСЦЕНАРНІСТЬ ПРОЯВІВ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ В СОЦІАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМА: ВИБУДОВА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ PDF
Є. В. Сірий
УКРАЇНА ТА ЄС: МІЖ СОЦІОКУЛЬТУРНИМ РЕЗОНАНСОМ ТА ДИСОНАНСОМ PDF
В. В. Липов
СУПЕРЕЧНОСТІ ГЛОБАЛІЗОВАНИХ ПРОЯВІВ ІДЕОЛОГІЇ КОНСЬЮМЕРИЗМУ В УКРАЇНІ PDF
В. В. Лапіна
СТРУКТУРНІ РИЗИКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ: УРОКИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ІСТОРІЇ PDF
К А. Гордіца
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ФАКТОРУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В КОНТЕКСТІ УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
І І. Лях
ДЕРЖАВНА БЕЗСУБ’ЄКТНІСТЬ ЯК ЧИННИК ГАЛЬМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ ТОВАРНИЙ РИНОК: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Т. Л. Бондарчук
РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В АДАПТАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА ДО КРИЗОВИХ ЯВИЩ PDF
Л М. Литвин
РОЛЬ КООПЕРАЦІЇ У ПОДОЛАННІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
Л В. Дідківська
ЧИННИКИ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ В КОНТЕКСТІ ДОБРОВІЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД PDF
В. П Литовченко
РИЗИКИ СИРОВИННОЇ ОРІЄНТАЦІЇ КРАЇН В ПРОЦЕСІ ДОСЯГНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ PDF
Н. В. Резнікова
ПОТЕНЦІАЛ РЕСУРСНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ PDF
В. Г. Панченко
УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УМОВАХ ПОЛІЦЕНТРИЧНОГО СВІТОУСТРОЮ ХХІ СТОЛІТТЯ: ТРАДИЦІЙНІСТЬ, ТРАНСФОРМАЦІЯ, ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ PDF
В. Г. Ціватий
СУЧАСНА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ PDF
О. А. Приятельчук
СУПЕРЕЧНОСТІ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ БІЗНЕС-СВІДОМОСТІ В ЕКОНОМІЦІ ЗНАНЬ PDF
В. М. Приймак, В. О. Романишин
СОЦІОЛОГІЯ У ВИВЧЕННІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН PDF
О. Ю. Анісімова
ТРАНСФОРМАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЯК ПЕРЕДМОВА ЗАЛУЧЕННЯ ДО ГЛОБАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ МЕРЕЖ PDF
Н. М. Рилач
ГЛОБАЛЬНА РЕЛОКАЦІЯ ЛАНЦЮГІВ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF PDF
В. Є Намонюк
СУПЕРЕЧНОСТІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ В СУЧАСНОМУ ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
К В. Кондов
ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕРІВНОСТІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК: МАЙБУТНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ РИНКУ ПРАЦІ ТА МОЖЛИВІ ВІДПОВІДІ НА НИХ PDF
О. В. Лях
THE INNOVATION AND R&D FINANCING SYSTEM OF UKRAINE FROM A TRIPLE HELIX PERSPECTIVE: VIABLE PRACTICES AND BOTTLENECKS PDF
I O Shkrabaliuk
ПОТЕНЦІАЛ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ: ЦІННІСНИЙ ВИМІР PDF
Ю Б Савельєв
ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ПЕРЕХОДУ ДО ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Н. В. Циганова
ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ ТА БОЛГАРІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
Ю. В. Мороз
НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ PDF
В. Ю. Уманців
ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ PDF
Т. В. Косарєв
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ВИМІР РОЗВИТКУ КАНАЛІВ ЗБУТУ ПОСЛУГ ГОТЕЛЬНИМИ ОПЕРАТОРАМИ PDF
І Ю. Кислощаєва
КОНФЛІКТОГЕННИЙ ТА РИЗИКОГЕННИЙ ХАРАКТЕР РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
В. П Резніков
ЗАГРОЗИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ «БРУДНИХ» ГРОШЕЙ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF
М А. Морозова
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
О. О Федоренко
COULD THE EURO-ATLANTIC INTEGRATION OF UKRAINE “GUARANTEE ITS SECURITY”? CONTROVERSY OF PUBLIC SUPPORT FOR JOINING NATO THROUGHOUT 2008-2018 IN UKRAINE. PDF
Д Дейнеко
ПЕРСПЕКТИВИ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ КРИЗИ РОЗШИРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF
К Рашевська
СТРАТЕГІЯ ПРОТИСТОЯННЯ УКРАЇНИ ГЕОПОЛІИЧНИМ ВИКЛИКАМ ТА ЗАГРОЗАМ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО СВІТОВОГО ПОРЯДКУ PDF
О. Ю. Кондратенко