ІНВЕСТИЦІНЙНА РОЛЬ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ В КРАЇНАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Р Стаканов

Анотація


Стаття присвячена дослідженню ролі грошових переказів трудових мігрантів в економічному зростанні країн, що
розвиваються. В статті розглядаються як теоретичні погляди науковців на дане питання, так і практичні аспекти
впливу грошових переказів на економічний стан країн отримувачів грошових переказів та різні категорії населення в
цих державах.
Ключові слова: трудова міграція, грошові перекази, інвестиції, країни, що розвиваються.

Р. Стаканов, канд. экон. наук, ассист.
КНУ имени Тараса Шевченко, Киев

ИНВЕСТИЦИОННАЯ РОЛЬ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ:
ТЕОРІЯ И ПРАКТИКА

Статья посвящена исследованию роли денежных переводов трудовых мигрантов в экономическом росте развивающихся стран. В
статье рассматриваются как теоретические взгляды ученых на данный вопрос, так и практические аспекты влияния денежных пере-
водов на экономическое положение стран получателей денежных переводов и различные категории населения в этих государствах.
Ключевые слова: трудовая миграция, денежные переводы, инвестиции, развивающиеся страны.

R. Stakanov, PhD, Assistant
Kiev National Taras Shevchenko University, Kiev

INVESTMENT ROLE OF REMITTANCES IN DEVELOPING COUNTRIES: THEORY AND PRACTICE

Article is devoted to the role of remittances in the economic growth of developing countries. The article deals with both theoretical views of
scholars on this issue, and practical aspects of the remittances impact on the economic situation of recipients of remittances and diverse
population in these states.
Keywords: migration, remittances, investment, developing countries.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.