БАНКРУТСТВО ФІЗИЧНИХ ОСІБ: РОЗРОБКА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

О Бірюков

Анотація


Стаття присвячена одній із найновіших концепцій у сучасному приватному праві – банкрутствам фізичних осіб.
Автор статті звертається до процесу уніфікації норм права у ції новій сфері регулювання суспільних відносин.
У статті дається огляд діяльності Світового банку у сфері вивчення існуючих у світі систем банкрутства фізичних
осіб та розробки рекомендацій для законодавців країн, які мають намір впровадити юридичні процедури банкрутства
фізичних осіб чи удосконалити існуючі системи регулювання цих правовідносин.
Ключові слова: банкрутство фізичних осіб, Кодекс США про банкрутство, неспроможність, Світовий банк, уніфі-
кація норм права.

А. Бирюков, д-р юрид. наук, проф.
КНУ имени Тараса Шевченко, Киев

БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: РАЗРАБОТКА МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ

Статья посвящена одной из самых новых концепций в современном частном праве – банкротствам физических лиц. Автор ста-
тьи обращается к процессу унификации норм права в этой новой сфере регулирования общественных отношений. В статье дается
обзор деятельности Всемирного банка в сфере исследования существующих систем банкротства физических лиц и разработки
рекомендаций для законодателей стран, которые имеют намерение ввести юридические процедуры банкротства физических лиц
или усовершенствовать существующие системы регулирования этих правоотношений.
Ключевые слова: банкротство физических лиц, Всемирный банк, Кодекс США о банкротстве, несостоятельность, унификация
норм права.

A. Biryukov, Doctor of Law, Professor,
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

NATURAL PERSONS' BANKRUPTCY : DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL STANDARDS

This article is devoted to one of the newest concepts of the private law – bankruptcy of natural persons. The author refers to the process of
unification in this new sphere of regulation. The article provides for a review of the World Bank's activity in the sphere of analyzing of existing
systems of natural persons' bankruptcy and development of recommendations for law-makers of the states where they intend to introduce legal
procedures of natural persons' bankruptcy or improve existing systems.
Keywords: bankruptcy of natural persons, insolvency, the World Bank, unification, US Bankruptcy Code.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.