АМЕРИКАНСЬКО-КИТАЙСЬКА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНОЇ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН У СХІДНІЙ АЗІЇ

В Головченко

Анотація


У статті здійснено порівняльний аналіз концептуальних засад китайської політики США по завершенні холодної
війни, особливої уваги надано з'ясуванню причин міжнародно-політичної конфліктогенності між США і КНР. За всієї
різновекторності ідеологічних постулатів розвитку двох держав вони, швидше, зацікавлені в партнерстві, аніж у
суперництві. Зваженість та відповідальність поведінки, готовність іти на поступки, рівень економічної взаємозале-
жності засвідчили прагматичну основу взаємин цих провідних акторів міжнародних відносин, вільну від ідеології та
месіанства, а також наявність глибинних внутрішньополітичних чинників для здійснення ними певних скоординова-
них дій на міжнародній арені. Залучаючи КНР до міжнародних організацій, особливо економічних, США, в той же час,
вживають ефективних заходів для стримування її гіпотетичних лідерських амбіцій.
Ключові слова: американсько-китайські відносини, глобалізація, політика, стратегічне суперництво.

Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаних джерел:

Бжезинский З. Великая шахматная доска: господство Америки и

его геостратегические императивы. Перевод О. Ю. Уральской / Збигнев

Бжезинский. – М.: Международные отношения, 1999. – 256 с.

Киссинджер Г. Дипломатия / Генри Киссинджер. Пер. с англ.

В. В. Львова / Послесл. Г. А. Арбатова. – М.: Ладомир, 1997. – 848 с.

Brzezinski Z. The Group of Two that could change the world /

Z.Brzezinski // Financial Times. – 2009, January, the 13th.

Clinton H. Security and Opportunity for the Twenty-first Century

/ H. Clinton // Foreign Affairs. – November/December 2007. – Vol. 86, № 6.

– P. 2-18.

The National Security Strategy of the United States of America. The

cover letter of the President. Chapter VІІІ [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf.

Global Trends 2025: A Transformed World [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http: www.dni.gov/nic/NIC_2025_project.html.

Свешников А. А. Концепции КНР в области внешней политики /

А. А.Свешников // Китай в мировой политике. – М.: МГИМО; РОССПЭН,

– С. 93-143.

Модельски Дж., Томпсон У. Волны Кондратьева, развитие миро-

вой экономики и мировая политика / Дж. Модельски, У. Томпсон // Воп-

росы экономики. – 1992. – № 10. – C. 49-57.

Волохова А. Изменения во внешнеполитических концепциях КНР

(взгляды китайских политологов) / А. Волохова // Проблемы Дальнего

Востока. – 2006. – № 3. – С. 74-82.

Madam Secretary. A Memoir: Madeleine K. Albright and Bill

Woodward. – Washington: Miramax Books, 2005. – 736 p.

Стратегия национальной безопасности США. Стратегия вовле-

ченности в международные дела и распространения демократии в

мире // США: экономика, политика, идеология. – 1995. – № 1-2. –

С. 117-125.

Joint US-China Statement 29 October, 1997 [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: http://www.china-embassy.org/eng/zmgx/zywj/

t36259.htm.

The White House Office of the Press Secretary. Remarks by the

President and First Lady in Discussion on Shaping China for the 21st

Century. 30.06.1998 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.pub.whitehouse.gov/urires/I2R?urn:pdi://-oma.eop.gov.us/

/7/1/5. text.1.

Gershman J. Using China as a Proxy: Risks and Errors

/ J. Gershman // Foreign Policy. – Winter, 1999. – Р. 32-40.

Valentino B. Small Nuclear Powers and Opponents of Ballistic

Missile Defense in the Post-Cold War Era / В. Valentino // Security Studies.

– Winter 1997/1998. – Vol. 7. – № 2. – Р. 215-234.

Chen Zhimin, Zang Zhijun. Embracing or Balancing: China's Search

for a Japan Strategy? / Chen Zhimin, Zang Zhijun // International Review

(Shanghai Institute for International Studies). – 2004. – Vol. 36. – P. 26-38.

Vogel E. Why Trade Will Win / Е. Vogel // New York Times. – 1999,

November 15. – Р. 2.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.