ЄВРАЗІЙСЬКА СТРАТЕГІЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ВИМІР

А Гольцов

АнотаціяДля сучасної геостратегії Російської Федерації залишається надзвичайно важливим забезпечення максимального
контролю над пострадянським (євразійським) простором. Вона намагається зберегти інститути Співдружності
незалежних держав як інструменти для управління міжнародним співробітництвом на пострадянському просторі.
Головним геоекономічним напрямом євразійської стратегії Росії є подальший розвиток інтеграційного об'єднання –
Євразійського економічного союзу. Створення ЄАЕС принесло Росії лише невеликі економічні вигоди, у цілому функці-
онування інтеграційного угруповання має невисоку результативність. Інші країни-члени ЄАЕС прагнуть забезпечити
свої економічні інтереси та зберегти державний суверенітет. Росія намагається підвищити ефективність функціо-
нування Організації договору колективної безпеки як військово-політичного альянсу для захисту від воєнних, теро-
ристичних та інших загроз. Стратегія Росії націлена на зміцнення геополітичних позицій в Східній Європі, на Кавказі
та в Центральній Азії. Регіональний євразійський проект РФ ("Мала Євразія") має бути сполучений з іншими проекта-
ми міжнародного співробітництва у рамках "Великої Євразії". Конкуренція з боку Китаю, особливо проект "Економіч-
ний пояс Шовкового шляху" послаблює стратегічні позиції Росії в Центральній Азії. Численні внутрішні та зовнішні
чинники перешкоджають Росії в реалізації стратегії євразійської інтеграції.
Ключові слова: євразійський простір, геостратегія, "Мала Євразія", геоекономічний проект, економічна інтегра-
ція, Євразійський економічний союз.
У сучасному світі відбуваються неоднозначні зміни –
поряд з процесами глобалізації посилюється тенденція
до активізації регіональної інтеграції. Провідні держави
намагаються очолити регіональні процеси задля забез

Повний текст:

PDF

Посилання


Laruelle M. Eurasia, Eurasianism, Eurasian Union: Terminological

Gaps and Overlaps [Електронний ресурс] / M. Laruelle // Ponars Eurasia

Policy. – 2015. – July, No. 366. – Режим доступу: http://www.ponarseurasia.org/

memo/eurasia-eurasianism-eurasian-union-terminological-gaps-and-overlaps

Шаклеина Т. А. Новые тенденции в формировании подсистем

в XXI в. / Т. А. Шаклеина // Сравнительная політика. – 2013. – Т. 4, № 3.

– С. 33-43.

Hale H. E. Patronal Politics: Eurasian Regime Dynamics in

Comparative Perspective / H. Hale. – N.Y.: Cambridge University Press,

– xvii, 538 p.

Патрушев С. В. Кликократический порядок как

институциональная ловушка российской модернизации / С. В. Патру-

шев // Полис. – 2011. – № 6. – С. 120-133.

Dawisha K. Putin's Kleptocracy: Who Owns Russia? / K. Dawisha.

– N.Y.: Simon & Shuster, 2014. – 464 p.

Годовой доклад за 2016 год "Об итогах и перспективах

социально-экономического развития государств – членов ЕАЭС и

мерах, предпринятых государствами – членами ЕАЭС в области

макроэкономической политики" [Електронний ресурс] / Евразийская

экономическая комиссия. 2017. – Режим доступу :

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_makroec_

pol/economyViewes/Documents/Доклад по итогам 2016 года ред.3.pdf

Силаев Н. Союзники России и геополитический фронтир в

Евразии [Електронний ресурс] / Н. Силаев, А. Сушенцов // Россия в

глобальной политике. – 2017. – 18 мая. – Режим доступу:

http://www.globalaffairs.ru/valday/Soyuzniki-Rossii-i-geopoliticheskii-frontirv-

Evrazii-18717

Gould-Davies N. Russia's Sovereign Globalization: Rise, Fall and

Future / N. Gould-Davies // Chatham House, 2016. – 26 p.

Стратегия национальной безопасности Российской

Федерации. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от

декабря 2015 года № 683 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.kremlin.ru/acts/bank/40391

Стратегия для России. Российская внешняя политика: конец

-х – начало 2010-х годов / Совет по внешней и оборонной

политике. – М., 2016. – 24 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://svop.ru/wp-content/uploads/2016/05/%D1%82%D0%B5%D0%B7%

D0%B8%D1%81%D1%8B_23%D0%BC%D0%B0%D1%8F_sm.pdf

Концепция внешней политики Российской Федерации.

Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября

года № 640 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://kremlin.ru/acts/bank/41451

MacFarlane S. N. The 'R' in BRICs: Is Russia an Emerging Power?

/ S. N. Macfarlane // International Affairs. – 2006. – Vol. 82, No. 1. – P. 41-57.

Дорошко М. С. Митний союз і єдиний економічний простір як

російські геополітичні проекти / М. С. Дорошко // Науковий вісник

Дипломатичної академії України . – 2011. – Вип. 17. – С. 66-69.

Kotkin S. Russia's Perpetual Geopolitics. Putin Returns to the

Historical Pattern [Електронний ресурс] / S. Kotkin // Foreign Affairs. –

– May/June. – Режим доступу: https://www.foreignaffairs.com/

articles/ukraine/2016-04-18/russias-perpetual-geopolitics

Starr S. F., Cornell S. Tactics and Instruments in Putin's Grand

Strategy / S. F. Starr, S. Cornell // Putin's Grand Strategy: The Eurasian

Union and Its Discontents. S. F. Starr, S. E. Cornell (Ed.). – Washington,

DC: Johns Hopkins University-SAIS, 2014 – Р. 59-81.

Путин В. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее,

которое рождается сегодня / В. Путин // Известия. – 3. 10. 2011 г.

Договор о Евразийском экономическом союзе. 29 мая 2014 года

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://economy.gov.ru/minec/

about/structure/depsng/agreement-eurasian-economic-union

Ачкасов В. А. Станет ли Евразийский экономический союз

"улучшенной версией Европейского союза"? / В. А. Ачкасов // Вестник

СПбГУ. Сер. 6. Политология. Международные отношения. – 2016. –

Вып. 4. – С. 4-14.

Popescu N. Eurasian Union: the real, the imaginary and the likely /

N. Popescu // Chaillot Paper. – 2014. – No. 132, 09 September. – 48 p.

Якунин В. И. Интегральный проект солидарного развития на

Евро-Азиатском континенте (научно-практическая концепция)

/ В. И. Якунин. – М.: ИСПИ РАН, 2014. – 104 с.

Стратегия экономической безопасности Российской

Федерации на период до 2030 года. Утверждена Указом Президента

Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208 [Електронний

ресурс]. – Режим доступу: http://static.kremlin.ru/media/acts/files/

pdf

Иноземцев В. Период полураспада [Електронний ресурс]

/ В. Иноземцев // РСМД. – 02 ноября 2016. – Режим доступу:

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=8314#top-content

Ferrari А. Russia and the Eurasian Economic Union. A Failed

Project? / А. Ferrari // Putin's Russia: Really Back? A. Ferrari (Ed.), ISPI. –

– Р. 115-130.

Военная доктрина Российской Федерации. Утверждена Указом

Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 года № Пр.-

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.kremlin.ru/

media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf

Стратегия коллективной безопасности Организации Договора

о коллективной безопасности на период до 2025 года. Утверждена

Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 14 октября

года [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.odkb-csto.org/

documents/detail.php?ELEMENT_ID=8382

Baev P. The CSTO: Military Dimension of the Russian

Reintegration Effort / P. Baev // Putin's Grand Strategy: The Eurasian Union

and Its Discontents. S. F. Starr, S. E. Cornell (Ed.). – Washington, D.C.:

Johns Hopkins University-SAIS, 2014 – Р. 40-48.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.