ГЕОПОЛІТИЧНІ АКЦЕНТИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ США У ЦЕНТРАЛЬНІЙ АЗІЇ

С Даниленко, О Гальона

АнотаціяУ статті розглядаються питання, пов'язані із зовнішньою політикою Сполучених Штатів Америки у центральноазій-
ському регіоні в епоху глобалізації у світі та посилення змагань за зовнішні ринки і доступ до сировинних ресурсів.
У роботі висвітлюються процеси щодо співробітництва США з Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном,
Туркменістаном, Узбекистаном у різних сферах, акцентовано увагу на політико-економічній складовій їх міждержавної
взаємодії та питаннях безпеки.
Мова йде також про роль США та їх взаємодію із центральноазійськими країнами в рамках боротьби із міжнарод-
ним тероризмом, вирішення проблем щодо розвитку Афганістану.
На фоні окреслених основних геополітичних акцентів американської зовнішньої політики у Центральній Азії да-
ється оцінка курсу США в рамках їх співпраці з країнами регіону.
Автори аналізують факти, презентують бачення і висновки, що стосуються системної та послідовної політики
Сполучених Штатів Америки у регіоні Центральної Азії, трансформаційних аспектів взаємовідносин США з центра-
льноазійськими країнами на двосторонньому та багатосторонньому рівнях під кутом зору геополітичних інтересів
протягом останньої чверті століття, а також погляд щодо перспектив розвитку їх взаємовигідного партнерського
співробітництва.
Ключові слова: Центральна Азія, Сполучені Штати Америки, інтеграційні процеси, геополітичні завдання, міжна-
родне співробітництво, диверсифікація транзитних шляхів, довгострокові національні інтереси, побудова взаємови-
гідних зв'язків, регіональна співпраця, боротьба з тероризмом, безпека.

Повний текст:

PDF

Посилання


Совместная Декларация Партнерства и сотрудничества пяти госу-

дарств Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки [Електронний

ресурс] / г. Самарканд, Республика Узбекистан, 1 ноября 2015 г. – Режим

доступу: http://russian.uzbekistan.usembassy.gov/110115pr.html.

Мурашкіна М. З. Взаємодія та суперництво Росії, США і Китаю

в Центральній Азії: автореф. дис.. канд.. політ. наук: 23.00.04 / Мураш-

кіна Мар'яна Зіновіївна; [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. –

Миколаїв, 2015. – 20 с.

Гарашова С. О некоторых геополитических аспектах стратегии

США в Каспийском регионе / С. Гарашова // "Кавказ & глобализация" :

журнал социально-политических и экономических исследований/ Ин-

ститут стратегических исследований Кавказа; – Баку : CA&CC Press,

– Т. 4, выпуск 3-4. – C. 33-40.

Гумеров Р. А. Геополитические интересы США, Китая и России

в Центральной Азии: автореф. дисс. канд. полит. наук: 23.00.04 / Гуме-

ров Родион Альфредович; [Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова]. – М.,

– 25 с.

Искакова Г. К. Геополитические и экономические интересы

США и Китая в Центральной Азии / Г.К. Искакова // Центральноазиатс-

кий журнал фундаментальных и прикладных исследований, 2014. –

№ 2. – С. 48-56.

Казанцев А. А. Политика США в постсоветской Центральной

Азии: характер и перспективы / А.А. Казанцев // Вестник МГИМО, 2012.

– № 4 (25). – С. 155-164.

Лаумулин М. Т. Стратегия и политика США в Центральной

Азии / М.Т. Лаумулин // Центральная Азия и Кавказ, 2007. – № 4 (52). –

С. 51-63.

Манкофф Дж. Политика США в Центральной Азии после

года [Електронний ресурс] / Дж. Манкофф // Сайт журнального

клуба "Интелрос". – М., 2013. – С. 41-57. – Режим доступу:

http://www.intelros.ru/readroom/pro_et_contra/k1-2-2013/19760-politikassha-

vcentralnoy-azii-posle-2014-goda.html.

Огурцов М. И. Эволюция внешнеполитических стратегий Рос-

сии и США в Республике Узбекистан на рубеже XX – XXI вв.: дисс. канд.

ист. наук: 07.00.15 / Огурцов Максим Игоревич; [Рос. гос. гум. ун-т]. – М.,

– 204 с.

Ташматова С. И. Политика США в отношении стран Централь-

ной Азии: дисс. канд. полит. наук: 23.00.04 / Ташматова Салтанат Изат-

бековна; [Дипломат. акад. МИД РФ]. М., 2008. – 208 с.

Умаров А. А. Стратегические инициативы США и Китая в

Центральной Азии / А.А. Умаров // Сравнительная политика, 2015. –

№ 1(18). – С. 128-138.

Boucher R. U.S. Policy in Central Asia: Balancing Priorities [Елек-

тронний ресурс] / R. Boucher // Statement to the House International

Relations Committee, Subcommittee on the Middle East and Central Asia,

April 26, 2006. – Режим доступу: http://2001-2009.state.gov/p/sca/rls/rm/

/65292.htm.

Nichol J. Central Asia: Regional Developments and Implications for

U.S. Interests [Електронний ресурс] / J. Nichol // CRS Issue Brief for

Congress, January 11, 2010. – Режим доступу: http://fpc.state.gov/documents/

organization/137256.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.