РЕЛІГІЙНИЙ ФАКТОР В СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ

О Коппель, О Пархомчук

Анотація


У статті визначені та проаналізовані теоретичні та практичні аспекти впливу релігії на світову політику. Під-
дано науковому аналізу десекуляризацію як історичний феномен повернення релігії в теорію і практику міжнародних
відносин. Доведено, що релігія ніколи не зникала з суспільного життя, а на сучасному етапі вона активно реінтегру-
ється в світову політику. Визначені основні функції релігійного фактору в світовій політиці. Особливу увагу приді-
лено впливу окремих релігій, досліджено феномен "політичної релігії". Помітною тенденцією стала політизація ісла-
му та посилення впливу ісламського фактору на світову політику. Підкреслюється, що на сучасному етапі на світо-
вій арені з'являються релігійні системи у вигляді системи транснаціональних зв'язків між державами, релігійними
анклавами в кордонах інших держав, окремими групами і транснаціональними релігійними рухами, які встановлюють-
ся над національними кордонами, утворюючи додаткову транснаціональну систему взаємодій. Транснаціональні
впливи здійснюються складними та різнорідними засобами, формуючи як вертикальні ієрархічні лідерські моделі (ка-
толицька церква, російська православна церква), так і безлідерські моделі із складними мережевими структурами
(ісламський проект).
Піддано науковому аналізу вплив релігійного фактору на зовнішню політику глобальних держав, зокрема США. Ви-
значені специфічні особливості та функції нових адміністративних структур при державному департаменті США.
Надано практичні рекомендації щодо можливостей використання такого досвіду Україною.
Ключові слова: світова політика, релігійний фактор, політична релігія, десекуляризація, релігійний дискурс, ісламізм.

Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаних джерел

Митрофанова А.В. Религиозный фактор в мировой политике и

проблема "цивилизаций" // Век глобализации. Вып.1, 2008. [Електрон-

ний ресурс]. – Pежим доступу: http://www.socionauki.ru/journal/

articles/129831/.

The Desecularization of the World. Resurgent religion and World

Politics. Ed. Berger P.L. Washington, D.C., 1999. – 234 р.

В.В. Толкачев Религиозный фактор в современных международ-

ных отношениях. / Негосударственные участники мировой политики.

Учеб. Пособие для вузов/ под ред. М.М.Лебедевой, М.В.Харкевича. –

М. Аспект Пресс, 2013. – 208 с. С.151-162.

Hurd E.S. Narratives of de-secularization in international relations

[Electronic resours]/ Elizabeth Shakman Hurd. // Intellectual History Review.

– N27. – Access mode: http://faculty.weas.northwestern.edu/-

Elizabeth Shakman Hurd/publications _file s/ Narratives%20of%

secularization%20in%20international%20relations.pdf

Еленский В.Е. Религия в глобальной политике: конец ХХ – нача-

ло ХХ1 века. [Електронний ресурс]. – Pежим доступу: http:

//www.religiopolis.org/documents/3292-ve-elenskij-religija-v-globalnojpolitike-

konets-hh-nachalo-hhi-vekov.html.

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций./ С.Хантингтон; Пер.

с англ. Т.Велимеева, Ю.Новикова. – М.; ООО "Издательство АСТ",

– 603 с.

van der Veer, P. Political Religion in the Twenty-first Century //

International Order and the Future of World Politics / Ed by T. V. Paul,

J. A. Hall. – Cambridge: Cambridge University Press, 1999. – Р. 311–327.

Киссинджер Генри: О Китае / Генри Киссинджер; перевод с

английского В.Н.Верченко. – Москва: АСТ, 2014. – 635, [5] с.

Edward W.Said. Orientalism. 25th anniversary edition With a New

Preface by the Author. Vintage Books. A Division of Random House. –

New York, 2003. – 394 p.

Fred Halliday. The Middle East in International Relations. Power,

Politics and Ideology. Cambridge University Press. – 374 p.

Наумкин В.В. Ислам как коллективный игрок// Современная ми-

ровая политика. Прикладной анализ / отв.ред. А.Д.Богатуров. –

-е изд., испр. и доп. – М. Аспект Пресс, 2010. – 593 с. С.438-456.

Kerry, John. Religion and Diplomacy: Toward a better

understanding of Religion and Global affairs. America, September 14, 2015.

[Electronic resourse]/ Kerry, John // America, September 14, 2015. – Access

mode: http://www.americamagazine.orgissuereligion-and-diplomacy.

Касаткин П.И. Русская православная церковь как актор совре-

менной мировой политики. // Вестник МГИМО-Университета. 2010. №1.

[Електронний ресурс]. – Pежим доступу:http://www.vestnic.mgimo.ru/

fileserver/15/16_kasatkin.pdf

Casanova, J. Globalizing Catholicism and the Return to a

"Universal" Church // Transnational religion and fading states / Ed. by

S. Rudolph, J. Piskatori. – Boulder (Co.): Westview, 1997. – 221 р.

Rapoport D. C. Some General Observation on Religion and

Violence // Journal of Terrorism and Political Violence. 1991. Vol.3. No 3.

P.118-139. Rapoport D.C.. Modern Terror: The Four Waves // Attacking

Terrorism: Elements of a Grand Strategy. Ed. Cronin A., Ludes J.

Washington, D.C., 2004. Р. 46-73.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.