ВЗАЄМОДІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З КРАЇНАМИ СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОГО ПАРТНЕРСТВА У МІГРАЦІЙНІЙ СФЕРІ

Н Пак

Анотація


В статті розглянуто основні етапи розвитку Середземноморського партнерства. Проаналізовано особливості
співробітництва Європейського Союзу з країнами Середземномор'я у контексті розвитку спільної міграційної полі-
тики. Здійснено оцінку сучасної ситуації в міграційній сфері Євросоюзу. Зроблено висновки та прогнози щодо пода-
льшого розвитку подій, які будуть відбуватися після вжитих Євросоюзом заходів щодо врегулювання ситуації в міг-
раційній сфері.
Ключові слова: міграційна політика, міграція, тенденції, Європейський Союз, біженці, мігранти, партнерство.

Повний текст:

PDF PDF

Посилання


Список використаних джерел:

Бондарчук В.В. Європейська міграційна криза та стабільність

ЄС / В.В. Бондарчук // Придніпровська державна академія будівництва

та архітектури / Світове господарство і міжнародні економічні відносини.

Східна Європа : економіка, бізнес та управління. Випуск 2 (02). – 2016. –

С.28-31

Відякіна М. М. Трансформація імміграційної політики країн-

членів ЄС : виклики для України / М. М. Відякіна // Актуальні проблеми

міжнародних відносин : Збірник наукових праць. – Випуск 72 (у двох

частинах). – Ч. I. – К. : Київський національний університет імені Тараса

Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2008. – С. 56-62.

Волес В. Творення політики в Європейському Союзі / В. Волес,

Г. Волес // Пер. з англ. Р.Ткачук. – К. : Вид-во Соломії Павличко

"Основи", 2004. – 871 с.

Грішнова О.А. Міждержавна міграція як чинник глобального

перерозподілу людського капіталу / О.А. Грішнова, О.М. Білик //

Формування ринкової економіки : Зб. наук. праць : Спец. вип. :

Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Демократичний розвиток України

та пріоритетні завдання демографічної політики". – Т. 2 : Демографічні

аспекти регулювання та відтворення трудового потенціалу. – К. : КНЕУ,

– 400 с. – C. 3-14.

Лідери ЄС домовилися поставити "лівійський кордон"

нелегальній міграції – [Електронний ресурс] – Режим доступу :

https://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/2169283-lideri-es-domovilisa-postavitilivijskij-

kordon-nelegalnij-migracii.html

Малиновська О.А. Україна, Європа, міграція : міграції

населення України в умовах розширення ЄС / О.А. Малиновська. – К. :

Бланк-Пресс, 2004. –171с.

"Міграційні страхи" Європи : погляд з України. – [Електронний

ресурс] – Режим доступу : http://bintel.com.ua/uk/article/01-Migration+fears/

На саміті ЄС ухвалили план боротьби з міграцією з Північної

Африки. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.dw.com/

uk/%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%82%

D1%96-%D1%94%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B2%D0 %B0%D0

%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%

D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%

B8-%D0%B7-%D0%BC%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%

D1%96%D1%94%D1%8E%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BD

%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B0%D1%84%D1%8

%D0%B8%D0%BA%D0%B8/a-37398602

Пэнке Ю. Внешняя политика ЕС : полет вслепую. Преодолевая

стратегическую дезориентацию. – [Электронный ресурс] / Ю. Пэнке. –

Режим доступа : annuaire-fr.narod.ru/Rossia-i-Francia/Evropa10/08Penke.pdf.

Трофимова О. Е. Эволюция средиземноморской политики

Евросоюза : путь от сотрудничества к интеграции / О. Е. Трофимова. –

М. : ИМЭМО РАН, 2011. – 122 с.

Фонтен П.. Європа в 12 уроках. Відносини між ЄС та країнами

Середземномор'я. 2006. – [Електронний ресурс] – Режим доступу :

http://pravolib.pp.ua/otnosheniya-mejdu-stranami-27905.html

Хассуна Б. Євро-Середземноморське співробітництво :

еволюція, проблеми та напрями розвитку / Б. Хассуна // Вісник

соціально-економічних досліджень, випуск 2 (57), 2015. – С.79-86.

Цыганков П. А. Политическая социология международных

отношений. – [Электронный ресурс] / П. А. Цыганков. – Режим доступа :

http://society.polbu.ru/tsygankov_sociology/ ch41_all.html.

Шамраєва В.М. Спільна міграційна політика ЄС у контексті

євроінтеграційних устремлінь України / В.М. Шамраєва // Актуальні

проблеми державного управління. – № 2(36) / 2009. – [Електронний

ресурс]. – Режим досту http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2009-

/doc/4/05.pdf

Barcelona declaration, adopted at the Euro-Mediterranean

Conference: summary, 27-28/11/95, [Еlectronic source]. – Access :

http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/ barcelona_en.htm.

Braun S. Economic Integration, Process and Product Innovation,

and Relative Skill Demand / S. Braun // Review of International Economics.

– 2008. – Vol. 16(5). – Рр. 864–873.

Geddes A. The Politic of Migration and Immigration in Europe

/ A. Geddes. – L. – 2006. – 346 p.

Koslowski R. European Union Migration Regime / R. Koslowski. –

Oxford: Oxford Univ. press, 2007. – 425 p.

Wagner C. International Cooperation in Research and

Development. An Update to an Inventory of U.S. Government Spending

[Еlectronic source] / C. Wagner, A. Yezril, S. Hassell. – Science

andTechnology Policy Institute : RAND, 2001. – Access :

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2007/MR1248.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.