СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО УКРАЇНА – США

Н Середюк

АнотаціяДосліджено особливості виникнення та розвитку стратегічного партнерства США як специфічного інструмента
у формуванні зовнішньої політики України в контексті становлення системи міжнародних відносин.
Визначено основні етапи еволюції стратегічного партнерства в зовнішній політиці України та розроблено типо-
логію відносин стратегічного партнерства України з США.
Здійснено аналіз відносин стратегічного партнерства України та США на предмет їхньої відповідності критеріям та
ознакам стратегічного партнерства. Оцінено ступінь ефективності використання інструмента стратегічного парт-
нерства в дипломатичній практиці України у співробітництві з США та надано рекомендації відносно її підвищення.
Ключові слова: США, Україна, співробітництво, стратегічне партнерство, зовнішньополітична стратегія, вери-
фікація відносин.

Повний текст:

PDF

Посилання


Акт на підтримку свободи України 2014" став законом [Елект-

ронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://dt.ua/POLITICS/aktna-

pidtrimku-svobodi-ukrayini-2014-stav-zakonom-obama-159564_.html.

Асиметрія міждержавних відносин / за ред. Г. М. Перепелиці,

О. М. Субтельного. – К.: Вид. дім "Стилос", 2005. – 555 с.

Дубовик В. А. Політика США по відношенню до незалежної Укра-

їни (1991-1994). Аналіз концепції американської політології : дис. канд.

політ. наук : 23.00.04 / Дубовик Володимир Алімович – О., 1996. – 183 с.

Жовква І. І. Стратегічне партнерство у зовнішній політиці України :

дис. канд. політ. наук : 23.00.04 / Жовква Ігор Іванович – К., 2005. – 213 с.

З Угорщини в Україну в рамках навчань зайшла техніка зброй-

них сил США [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:

http://www.unian.ua/society/1088121-z-ugorschini-v-ukrajinu-v-ramkahnavchan-

zayshla-tehnika-zbroynih-sil-ssha.html.

Лисицин Е. М. Стратегічне партнерство – поняття сучасне /

Е. М. Лисицин // Віче. – 1999. – № 2 (83). – С. 29-43.

Лютых А. А. Внешняя политика США: от Трумэна до Буша-мл. :

учебное пособие для студентов специальностей "Международные

отношения" и "Регионоведение" / А. А. Лютых, В. А. Тонких. – Воронеж:

Воронежский гос. ун-т, 2008. – 362 с.

Павлюк М. В. Політико-правові аспекти інтеграції України до

організації Північноатлантичного договору : дис. канд. політ. наук:

00.04 / Павлюк Михайло Вікторович – Чернівці, 2009. – 212 c.

Політичні відносини між Україною та США [Електронний ре-

сурс] – Режим доступу до ресурсу: http://usa.mfa.gov.ua/ua/ukraineus/

diplomacy.

Сенат США ухвалив резолюцію з погрозами Януковичу і Ко

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ipress.ua/news

/senat_ssha_uhvalyv_rezolyutsiyu_na_pidtrymku_ukrainskogo_narodu_375

html.

Сивак О. Новітні україно-американські відносини / О. Сивак,

П. Черник // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвит-

ку. – 2010. – Випуск 22. – С. 87-93.

США висловили огиду до рішення української влади задавити

Євромайдан [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:

http://ipress.ua/news/ssha_vyslovyly_ogydu_do_rishennya_ukrainskoi_vlad

y_zadavyty_yevromaydan_35423.html.

У рамках комісії "Кучма – Гор" // Політика і час (ПіЧ). – 1996. –

№ 12. – С. 73–74.

Україна на світовій арені: сучасний стан і перспективи // Націо-

нальна безпека і оборона. – 2010. – № 2 (113). – С. 6-15.

Українсько-американські відносини [Електронний ресурс] – Ре-

жим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/

Українсько_американські_відносини.

Хартія українсько-американського партнерства, дружби і спів-

робітництва // Армія України. – 1994. – С. 12–13.

Черник П. Україна – Ірак: геополітичне тестування / П. Черник //

Військово-науковий вісник. – Львів. – 2008. – № 10. – С. 216–230.

Шамшур О. Відносини України США: євроатлантичний контекст

/ О. Шамшур // Наука і оборона. – 2008. – № 3. – С. 12–15.

Шамшур О. Початок ери Обами. Зовнішньополітичний вимір //

Дзеркало тижня. – № 42. – 2008. – С. 5.

Щербак Ю. Позначені безпрецедентним динамізмом / Ю. Щер-

бак // Політика і час. – 1996. – №11. – С. 4-5.

Charles Clover "The Ousting of Ukraine's Prime Minister Is Likely

to be Followed by a New Power Struggle" / Clover Charles // Financial

Times. – 27.04.2001. – Р. 3-4.

FACT SHEET: Ukraine-Related Sanctions [Електронний ресурс]

– Режим доступу до ресурсу: http://www.whitehouse.gov/the-pressoffice/

/03/17/fact-sheet-ukraine-related-sanctions.

FACT SHEET: U.S. Crisis Support Package for Ukraine [Елект-

ронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.whitehouse.gov/

the-press-office/2014/04/21/fact-sheet-us-crisis-support-package-ukraine.

President Obama Signs Ukraine Freedom Support Act of 2014

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:

http://www.tmtindustryinsider.com/2014/12/president-obama-signs-ukrainefreedom-

support-act-of-2014.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.