КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ В УКРАЇНСЬКІЙ ДОКТРИНІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

І Забара

АнотаціяСтаття присвячена розгляду ключових теоретичних аспектів з проблематики міжнародної законності. Автор
досліджує явище міжнародної законності виходячи з концептуальних поглядів представників української школи між-
народного права. У статті розглядається спрямованість теоретичних досліджень и особливості у наукових підхо-
дах різних дослідників. Автор розглядає і узагальнює доктринальні міжнародно-правові погляди, що визначають і
сприяють формуванню сучасної концепції міжнародної законності.
Ключові слова: міжнародна законність, міжнародно-правове регулювання, міжнародний правопорядок, міжнародне
право, доктрина.

Повний текст:

PDF PDF

Посилання


Лукашук И.И. Международно-правовое регулирование междуна-

родных отношений (системный подход) / И.И. Лукашук – М. Междуна-

родные отношения, 1975. – 176 с.

Лукашук И.И. Функционирование международного права /

И.И. Лукашук. – М.: Наука, 1992. – 224 с.

Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: ученик /

И.И. Лукашук. – М.: Волтерс Клувер, 2007, – 432 с.

Неделчев А.И. Международная законность в механизме междунаро-

дно-правового регулирования: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10 /

А.И. Неделчев; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – К., 1985. – 23 с.

Сандровский К.К. Некоторые вопросы прогрессивного развития и

повышения эффективности международного права / К.К. Сандровский

// Вестник Киевского университета: Международные отношения и ме-

ждународное право. – 1977, – №4. – С. 77 – 86.

Сандровский К.К. Проблемы законности и правопорядка в ме-

ждународных отношениях / К.К. Сандровский // Вестник Киевского уни-

верситета: Международные отношения и международное право. –

, – №23. – С. 14 – 20.

Міжнародне право. Основи теорії: підручник / за ред.

В.Г. Буткевича. – К.: Либідь, 2002. – с. 608.

Законність міжнародна / Задорожній О.В. // Українська диплома-

тична енциклопедія: у 5-ти т. – Х.: Фоліо, 2013. – Т. 2. – 494 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.