РОЛЬ ДІАСПОРИ У ФОРМУВАННІ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ УКРАЇНИ

Ч Намонюк, Т Гумен

Abstract


Присвячено аналізу міжнародного іміджу сучасної України, ролі української діаспори в його формуванні та поліп-
шенні. Розкрито причини та чинники негативного сприйняття України за кордоном. Запропоновано заходи для під-
вищення інформаційної присутності України у світі та зростання інтересу іноземних держав до подій в Україні.
Ключові слова: діаспора, міжнародний імідж України, інформаційна присутність, зовнішньополітичне сприйняття.


References


Заходи формування позитивного зовнішньополітичного іміджу

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// lektsii.net/3-

html

Інформаційна присутність України у світі [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: https:// pidruchniki.com/16850303/politologiya/

informatsiyna_prisutnist_ukrayini_sviti

Шлепакова Т. Л. Роль діаспори в реалізації зовнішньої політики

держави та єднання закордонного українства навколо Шевченкового

генія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nplu.org/storage/

files/Infocentr/Tematich_ogliadi/2014/diasp-i-zhevch.Pdf

Перспективи формування позитивного іміджу України в міжнаро-

дному інформаційному середовищі [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http:// megalib.com.ua/content/2048_85_Perspektivi_

formyvannya_pozitivnogo_imidjy_Ykraini_v_mijnarodnomy_informaciinomy_

seredovishi.html

Луцишин Г. Українська діаспора: новітні тенденції впливу на про-

цес національної консолідації / Г. Луцишин [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http:// archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum./Vdakk/

_1/62.pdf

~ 26 ~ В І С Н И К Київського національного університету імені Тараса Шевченка ISSN 1728-381

Гарагонич В. Вплив діаспори на розвиток транскордонного спів-

робітництва / В. Гарагонич // Історичний архів. Наукові студії : Зб. наук.

праць. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – Вип. 5. –

С. 100–103.

Денисюк С. Г., Кривоніс О. М., Равков А. В. Імідж сучасної Украї-

ни: структурні компоненти та основні показники [Електронний ресурс] //

Науковий огляд. – 2014. – Т. 3. – № 2. – Режим доступу:

http://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/157/232

Атаманенко А. Закордонне українство та Україна: проблеми та

перспективи взаємовідносин [Електронний ресурс] // Наукові записки

Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні

науки". – Вип. 23. – С. 7–13. – Режим доступу: http:// eprints.oa.edu.ua/

/1/3.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.