ІННОВАЦІЙНА СПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

М Хмара

Abstract


Досліджено сутність, особливості та основні напрями розвитку соціального підприємництва в Україні, його спе-
цифічний характер та особливості в умовах скорочення бюджетного фінансування.
Ключові слова: соціальна відповідальність суб'єктів підприємництва, партнерство держави і бізнесу, відповіда-
льність держави перед бізнесом.


References


Zahra S. Globalization of` social entrepreneurship opportunities

/ S. Zahra, H. Rawhouser, N. Bhawe, D. Neubaum, J. Hayton // Strategic

Entrepreneurship Journal. – 2008. – Vol. 2 (2). – P. 113–117.

Cox A. Promises to the Poor: The Record of European development

agencies / A. Cox, J. Healey. – Poverty Briefi ngs. – Vol. 1. – 1998. –

London, Overseas Development Institute. – 4 p.

Salamon L. M. America's nonprofi t sector: A Primer / L. M. Salamon,

M. Lester. – N.Y. : The Foundation Center, NewYork, 1999. – 197 p.

Lasprogata G. A. Contemplating enterprise: The business and legal

challenges of social entrepreneurship / G. A. Lasprogata, M. N. Cotton //

American Business Law Journal. – 2003. – № 41 (1). – Р. 67–114.

Drayton B. The citizen sector: becoming as entrepreneurial and

competitive as business / B. Drayton // California Management Review. –

№ 44 (3). – 2002. – P. 120–132

Thake S. Practical people, noble causes. How to support community

based social entrepreneurs / S. Thake, S. Zadek // New Economic

Foundation. – 1997. – 58 p.

Dees J. G. Enterprising nonprofi ts / J. G.Dees // Harvard Business

Review. – Vol. 76 (1). – 1998. – P. 55–66

The Wharton Center. Social Entrepreneurs: Playing the Role of

Change Agents in Society [Електронний ресурс]. – http://knowledge.

wharton.upenn.edu/article/social-entrepreneurs-playing-the-role-of-changeagents-

in-society. − Загол. з екрану. − Мова англ.

ISSN 1728-2292 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ. 1/2(47/48)/2017 ~ 35 ~

Hoogendoorn B. What do we know about social entrepreneurship?

An analysis of empirical research. / B. Hoogendoorn, H. P. Pennings,

A. R. Thurik // International Review of Entrepreneurship. – Vol. 8 (2). –

– P. 71–112.

Bravo C. Identifying Schools of Thought in Social Entrepreneurship

/ C. Bravo [Електронний ресурс]. – https://www. researchgate.net/

publication/292967859_Identifying_Schools_of_Thought_in_Social_

Entrepreneurship. − Загол. з екрану. − Мова англ.

Сила Т. Соціальна робота і сталий розвиток: в пошуках спільних

векторів / Тетяна Іванівна Сила // Проблеми соціальної роботи: філосо-

фія, психологія, соціологія : зб. наук. праць. – 2013. – № 2(3). – С. 76.

Соціальне підприємництво в Україні. – Доступно з:

http://www.socialbusiness. in.ua/ – Назва з екрану.

Соціальне підприємництво в Україні : звіт за результатами дос-

лідження / Наталія Гусак, Вікторія Кузнєцова, Тетяна Стеценко. – К. :

Pact, Inc., Western NIS Enterprise Fund, Школа соціальної роботи

НаУКМА, ГО "Молодіжний центр з трансформації соціальної сфери

"СОЦІУМ ХХІ" 2016. – 45 с.

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підп-

риємців та громадських формувань : Закон України від 15.05.03 № 755-

IV (редакція від 01.01.17).

Борнштейн Д. Как изменить мир: Социальное предпринимате-

льство и сила новых идей / Дэвид Борнштейн; пер. с англ. – М. : Альпи-

на Паблишер, 2012. – 499 с.

Смаглій К. Зміни творить кожен із нас: соціальне підприємницт-

во та стратегічна філантропія. – К. : Видавничий дім "Києво-

Могилянська Академія", 2014. – 207 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.