ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОСТІР

Н Рилач

Abstract


Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і Угоди про "Горизонт-2020" визначили сподівання наукової
громади щодо якісно нового рівня міжнародного співробітництва з ЄС у рамках Європейського дослідницького прос-
тору та Інноваційного Союзу. У статті проаналізовано сучасний стан виконання Угоди про асоціацію та шляхи до
поглиблення взаємодії з Європейським дослідницьким простором.
Ключові слова: Угода про асоціацію між Україною та ЄС, науково-технологічне та інноваційне співробітництво,
Програма "Горизонт-2020", "Відкрита наука 2.0".


References


Список використаних джерел:

Дорожня карта інтеграції України до Європейського дослідни-

цького простору (ERA-UA) [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим дос-

тупу до ресурсу: http://gendercenter.sumdu.edu.ua/images/news/

06.2016/dormap.pdf

Емерсон М. Поглиблення відносин між ЄС та Україною. Що,

чому і як? / М. Емерсон, В. Мовчан. – К.: Центр європейських політичних

досліджень та Інститут економічних досліджень і політичних консульта-

цій, 2016.

Імплементація євроінтеграційних реформ у сфері науки і тех-

нологій [Електронний ресурс] // Доповідь "Платформи громадянського

ISSN 1728-2292 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ. 1/2(47/48)/2017 ~ 49 ~

суспільства Україна – ЄС". – 2017. – Режим доступу до ресурсу:

http://eu-ua-csp.org.ua/csp-activity/analytics/98-dopovid-pgs-science/

Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь [Електронний

ресурс] / [В. М. Геєць, А. І. Даниленко, Е. М. Лібанова та ін.]. – 2015. –

Режим доступу до ресурсу: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/07/

http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/07/Інноваційна Україна -2020++.pdf

Рилач Н. М. Європейський інноваційний союз в глобальних

інноваційних процесах / Наталія Михайлівна Рилач // Вісн. КНУ. Міжна-

родні відносини. – 2015. – № 1. – С. 39–43.

Рилач Н. М. Інституційний механізм поглиблення науково-

технологічного співробітництва між Україною та Європейським Союзом

як частина Угоди про асоціацію / Наталія Михайлівна Рилач // Актуальні

проблеми міжнародних відносин. – 2009. – С. 10–15.

Сіденко В. Р. Інноваційна модель розвитку ЄС – від Лісабонсь-

кої стратегії до "Європи-2020" / В. Р. Сіденко // Проблеми інноваційно-

інвестиційного розвитку. – 2011. – № 1. – С. 114–116.

Emerson M. Deepening EU-Ukrainian Relations What, why and

how? / M. Emerson, V. Movchan. – Brussels; Kyiv; London: Сentre for

European Policy Studies (CEPS), Brussels Institute for Economic Research

and Policy Consulting (IER), Kyiv Rowman & Littlefield International,

London. – 2018. – (2).

European Council 17 June 2010. Conclusions. – Brussels, 17 June

, EUCO 13/10. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/council_conclusion_17_june_en.pdf

European Council 25/26 March 2010. Conclusions. – Brussels,

March 2010, EUCO 7/10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%207%202010%20INIT.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.