ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЛОВЖИВАННЯ ДОМІНУЮЧИМ СТАНОВИЩЕМ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

К Смирнова

Abstract


Аналізується доктринальне визначення домінування на ринку та юридична кваліфікація діянь на ринку домінуючим
суб'єктом. Досліджено категорії зловживань домінуючим становищем на ринку з боку суб'єктів господарювання та
їхні наслідки для ринку, простежується практика поширення юрисдикції ЄС на нерезидентів ЄС. Установлено тенде-
нцію до розширення в правовому порядку ЄС поняття "зловживання домінуючим становищем", що пов'язано з пос-
тійною динамікою системи торговельних відносин на ринку. Таке розширення пов'язано з тенденцією до активізації
економічних чинників, які мають на меті викривлення конкуренції у формі експлуататорського ціноутворення, уста-
новлення бар'єрів для входу на ринок, хижацької практики тощо.
Ключові слова: право ЄС, правила конкуренції, домінування, зловживання домінуючим становищем.


References


Hayek A. ThemeaningofCompetition / A. Наyek //

IndustrializmandEconomicOrder. – Chicago : Henry Regnery Company,

– P. 92–106.

ISSN 1728-2292 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ. 1/2(47/48)/2017 ~ 55 ~

Robbins L. Thetheory of Economic Policy / L. Robbins. – L., 1952.

– 287 p.

Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции: реори-

ентация теории стоимости / ЭдвардЧемберлин : [пер. с англ. ]. – М. :

Экономика, 1996. – 360 с.

Тироль Ж. Рынки и рыночная власть. Теория организации

промышленности / Жан Тироль. – М. : Экон. школа, 1996. – 786 с.

Бернам У. Правовая система США / Уильям Бернам. – М. : Но-

вая юстиция, 2007. – Вып. 3. – 1216 с.

Варламова А. Н. Правовое обеспечение развития конкуренции :

учеб. пособие / А. Н. Варламова. – М. : Статут, 2010. – 301 с.

Шнирков О. І. Конкурентна політика Європейського Союзу : [мо-

нографія] / О. І. Шнирков. – К. : ВПЦ "Київськийуніверситет", 2003. – 217 с.

Справа 27/76 United Brands Company and United Brands

Continentaal v. Commission // European Court Review. – 1978. – 207.

Справа 6/72 Europeembellage Corp and Continental Can

Company Inc v. Commission // European Court Review. – 1973. – 215.

Справа 85/76 Hoffmann-La Roche & Co. v. Commission //

European Court Review. – 1979. – 461.

DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of

the Treaty to exclusion aryabuses. 2005. – Режим доступу:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/art82/discpaper2005.pdf

Справа T-321/05 Astra Zeneca v. Commission // Official Journal. –

– C 271.

Справи C-241/91 P та C-242/91 Radio Telefis Eireann (RTE) and

Independent Television Publications LTD (ITP) v. Commission (Magill) //

European Court Review. – 1995. – 743.

Справа T 201/04 R Microsoft v. Commission // European Court

Review. – 2004. – II 4463.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.