РАДА ЄВРОПИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ, УЗГОДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ ПРАВОЗАХИСТУ

Л Фалалєєва

Abstract


Проаналізовано концептуальні засади та особливості правового статусу Ради Європи та Європейського Союзу,
сучасні підходи до узгодження стандартів правозахисту, процес формування нового формату співробітництва у
сфері захисту прав людини між Радою Європи та Європейським Союзом. Висвітлено правовий інструментарій, роль
інституцій, основні сфери взаємодії, тенденції її розвитку крізь призму дотримання принципу поваги до прав людини
як спільної цінності Ради Європи та Європейського Союзу.
Ключові слова: Рада Європи, Європейський Союз, право ЄС, установчі договори, права людини, основоположні
права, наднаціональність, субсидіарність, інтеграційні процеси.


References


Schmahl S. The Council of Europe: Its Law and Policies

/ S. Schmahl, M. Breuer. – Oxford : Oxford University Press, 2017. – 1080 р.

Administrative agreement with the Council of Europe regarding the

use of the European emblem by third parties (2012/C 271/04) // Official

Journal of the European Union. – Vol. 55. – 8 September 2012. – Р. 5.

Klebes H. Le Conseil de l'Europe survivra-t-il à son élargissement?

/ H. Klebes. // Le Droit des Organisations Internationales. Recueil d'études à

la mémoire de Jacques Schwob. eds. J.-F. Flauss & P. Wachsmann, 1997.

– Р. 200.

Benoit-Rohmer F. Council of Europe Law: Towards a pan-

European legal area / F. Benoit-Rohmer, H. Klebes. – Strasbourg : Council

of Europe publishing, 2005. – 247 р.

Resolution CM/Res(2010)5 on the status of Council of Europe

Offices (Adopted by the Committee of Ministers on 7 July 2010 at the 1090th

meeting of the Ministers' Deputies). [Електронний ресурс]. – Режим дос-

тупу : https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=

cea6c

No. 5095/71; 5920/72; 5926/72, Kjeldsen, Busk Madsen and

Pedersen v. Denmark [1976] ECHR. [Електронний ресурс]. – Режим дос-

тупу : https://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2013/10/

Kjeldsen-Denmark-1976.pdf

Буроменський М. Європейський кодекс свободи та демократії /

М. Буроменський // Право України. – 2010. – № 10. – С. 89–97.

Северинсен Х. Жодна країна Ради Європи не може висувати

претензій, нібито демократія є "внутрішньою справою" / Х. Северинсен

// Дзеркало тижня. – 10 лют. 2007. – № 5 (634). – С. 1, 5.

Consolidated versions of the Treaty on European Union and the

Treaty on the Functioning of the European Union (2012/C 326/01) // Official

Journal of the European Union. – Vol. 55. – 26 October 2012. – Р. 1–390.

Фалалєєва Л. Г. Права людини та екстратериторіальна дія

права ЄС: еволюція практики застосування юрисдикційних моделей

/ Л. Г. Фалалєєва // Вісн. Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Міжнар. від-

носини. – 2017. – Вип. 1(46). – С. 91–97.

Денисов В. Наднаціональність як правова реальність міжнаро-

дної інтеграції / В. Денисов, Л. Фалалєєва // Право України. – 2018. –

№ 1. – С. 214–231.

Joined cases С-402/05Р аnd С-415/05Р Kadi and Al Barakaat

International Foundation v Council and Commission [2008] ECR I-06351.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/

HR/ALL/?uri=CELEX:62005CJ0402

Денисов В. Н. Міжнародне співтовариство як правова реаль-

ність функціонування міжнародних відносин / В. Н. Денисов // Правова

держава. Щорічник наукових праць. – Вип. 28. – К. : Інститут держави і

права ім. В. М. Корецького НАН України, 2017. – С. 358–374.

Opinion 2/13 of the Court of 18 December 2014. [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : http://curia.europa.eu/juris/document/

document.jsf?text&docid=160882&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir

&occ=first∂=1&cid=160518.

Муравьев В. И. Реализация норм права Европейского Союза

во внутренних правопорядках государств-членов / В. И. Муравьев //

Международное право как основа современного миропорядка. Liber

Amicorum к 75-летию проф. В. Н. Денисова : моногр. / под ред.

А. Я. Мельника, С. А. Мельник, Т. Р. Короткого. – К.; Од. : Фенікс, 2012.

– С. 310–327.

Кузьма В. Ю. Міжнародно-правові аспекти співробітництва Ра-

ди Європи з Європейським Союзом : автореф. дис. … канд. юрид. наук

за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право / В. Ю. Кузьма; [Націона-

льний університет "Одеська юридична академія"]. – Одеса, 2018. – 21 с.

Charter of Fundamental Rights of the European Union (2012/C

/01) // Official Journal of the European Union. – Vol. 50. – 14 December

– P. 1–16.

Explanations Relating to the Charter of Fundamental Rights

(2012/C 303/02) // Official Journal of the European Union. – Vol. 50. –

December 2007. – P. 17–35.

Case 36/75 Rutili [1975] ECR-1219. [Електронний ресурс]. – Ре-

жим доступу : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=

CELEX%3A61975CJ0036

ISSN 1728-2292 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ. 1/2(47/48)/2017 ~ 65 ~

No. 45036/98, Bosphorus Airways v. Ireland [2005] ECHR. [Елек-

тронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.eui.eu/Documents/

DepartmentsCentres/AcademyofEuropeanLaw/CourseMaterialsHR/HR2009

/DeWet/DeWetBackgroundReadingCase3.pdf

Case 260/89 Elliniki Radiophonia Tileorassi [1991] ECR I-2925.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/

EN/ALL/?uri=ecli%3AECLI%3AEU%3AC%3A1991%3A254

Case 374/87 Orkem v. Commission of the European Communities

ECR-03283. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://eurlex.

europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:61987CJ0374

Case C-7/98 Dieter Krombach v. Andre Bamberski [2000] ECR I-

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://eurlex.

europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61998CJ0007

Greer S., Gerards J., Slowe R. Human Rights in the Council of

Europe and the European Union: Achievements, Trends and Challenges /

S. Greer, J. Gerards, R. Slowe. – Cambridge : Cambridge University Press,

– 560 р.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.