МЕДІАЦІЯ ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ СПОРІВ Досліджується

С Йосипенко

Abstract


Досліджується питання, пов'язане з корпоративними спорами. Визначається поняття корпоративного спору,
окреслюються його ознаки, а також підстави виникнення останнього.
У статті також зазначається про те, що в сучасних ринкових умовах економіка України все частіше потерпає від
корпоративних спорів, що завдає шкоди не лише його учасникам, а взагалі іміджу нашої держави. Тому виникає необ-
хідність вирішення корпоративних спорів з максимальною задоволеністю інтересів не лише одного учасника такого
спору, а й усіх його учасників.
Сьогодні відомим є не лише судовий спосіб захисту корпоративних спорів, а й позасудові способи захисту, які є
більш прийнятними для застосування в розвинених державах світу. Зокрема, йдеться про медіацію.
Так, використання медіації для вирішення корпоративного спору сприяє збереженню ділових і партнерських сто-
сунків між учасниками спору, економії часу та фінансових ресурсів, а також задовольняє інтереси всіх учасників спору,
а це, у свою чергу, сприяє розвитку бізнесу в державі, а також розвитку та стабільності в економічній та соціальній
сферах суспільного життя.
Ключові слова: медіація, корпоративні відносини, учасники корпоративних відносин, корпоративний спір.


References


Беліков О. Конфлікти у підприємницькій діяльності та можливості

їхнього врегулювання / О. Беліков. – Юр. журн: Юстиніан № 5/2007 //

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/

article.php?id=2664

Белоусов Б. Перспективы развития медиации в Украине / Б. Бе-

лоусов. – Юрист и закон. – 2014. – № 25 // [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://www.kisilandpartners.com/content/files/article_

belousov_uz_liga_rus.pdf

Бондаренко-Зелінська Н. Л. Запровадження альтернативних

способів врегулювання спорів: європейський досвід для України

/ Н. Л. Бондаренко-Зелінська // Міжнародне приватне право: розвиток,

порівняльний аспект, гармонізація. – 2016. – С. 167.

Гайденко-Шер Н. И. Обязательная медиация: опыт Канады

/ Н. И. Гайденко-Шер // Третейский суд. – 2012. – № 1. – С. 156–165.

Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.03

№ 436-IV // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Господарський процесуальний кодекс України : Закон України

від 06.11.91 № 1798-XII // [Електронний ресурс]. – Режим досту-

пу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12

Директива ЄС 2008/52/ЄС "Про деякі аспекти медіації в цивіль-

них і господарських правовідносинах" від 21 травня 2008 р. // [Елект-

ронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/

show/994_a95

Джемилова Ф. С. Усовершенствование правового регулирования

разрешения корпоративных споров / Ф. С. Джемилова // Уч. зап. Таври-

чес. ун-та им. В. И. Вернадского. Сер. Юрид. науки. – 2013. – Т. 26 (65).

№ 1. – С. 350–353.

Єрьоменко Г. І. Медіація як спосіб вирішення суперечок

/ Г. І.Єрьоменко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://innovations.com.ua/ua/interview/13281/temp

Жорнокуй Ю. М. Цивільно-правова природа корпоративних кон-

фліктів в акціонерних товариствах [Текст] : автореф. дис. … д-ра юрид.

наук: спец. 12.00.03 "Цивільне право, цивільний процес, сімейне право,

міжнародне приватне право" / Ю. М. Жорнокуй. – К., 2016. – 38 с.

Замзий А. В. Об арбитрабельности корпоративных споров

/ А. В. Замзий // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://ars-rspp.ru/files/court/publications_and_comments/002_spravka_po_

arbitrabelnosti_final.pdf

Кравчук В. М. Підвідомчість корпоративних спорів / В. М. Крав-

чук // Вісник господарського судочинства. – 2007. – № 4. – С. 69–75.

Козлова Н. В. Правосубъектность юридического лица / Н. В. Ко-

злова. – М., 2005. – С. 232–273.

Про медіацію : Проект Закону України за реєстраційним номе-

ром 3665-1 від 29 грудня 2015 р. // [Електронний ресурс]. – Режим дос-

тупу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=47710

Рунессон Е. M. Медіація конфліктів і спорів у галузі корпоратив-

ного управління/ Е. М. Рунессон // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/deed798048a7e4ae9e6fdf6060ad5911/

FocusReport_Ukr_final.pdf?MOD=AJPERES

ISSN 1728-2292 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ. 1/2(47/48)/2017 ~ 105 ~

Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р.

№ 435 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. –

С. 356.

Цивільний процесуальний кодекс України : Закон України від

03.04, № 1618–ІV із змінами і доповненнями станом на 04.07.13 //

Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 40–41, 42. – С. 492.

Monti A. Arbitration and Corporate Law / A. Monti // [Electronic

resource]. – Mode of access:http://dosbi.com/pdf/International_Commercial_

Arbitration.pdf

Mackie K. A New Reality Emerging in Corporate Counsel Dispute

Manager? / K. Mackie // [Electronic resource]. –Mode of access:

http://ukrmediation.com.ua/files//CD_Jul13_55-57.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.