ДЕРЖАВИ ТА МІЖДЕРЖАВНІ УТВОРЕННЯ ЯК АКТОРИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН

О. Шевченко

AbstractПринциповим питанням розв'язання проблеми глобальної зміни клімату є визначення учасників процесу врегулю-
вання змін клімату й обсягів їхньої компетенцій та сфер відповідальності. Одними із провідних міжнародних акторів
подолання глобальних кліматичних змін є держави та міждержавні утворення. Показано, що донедавна глобальну клі-
матичну політику визначали найбільші емітенти парникових газів у світі: США, ЄС та Китай, які залишаються сві-
товими економічними і політичними лідерами. Однак потужні й ефективні кліматичні політики впроваджуються і
країнами G20. Нині державні політичні рішення щодо адаптації та пом'якшення наслідків глобальних кліматичних змін
пов'язані, зокрема, з переходом до низьковуглецевої економіки. З одного боку, це стимулює економіки країн розроблю-
вати й упроваджувати нові технології, переходити на відновлювальні джерела енергії, здійснювати перерозподіл
інвестицій і фінансових потоків, створює нові роботі місця, з іншого – утворюються вразливі групи, які потенційно
можуть страждати від цього. Зазначено, що у світі є досвід і політична воля понад 20 країн, які заявили про готов-
ність докласти додаткових зусиль з урахуванням потреб вразливих сторін для якнайшвидшої відмови від викорис-
тання вугілля при виробництві електроенергії. Показано, що, ураховуючи глобальний характер проблеми зміни клі-
мату, з метою докладання спільних зусиль для її врегулювання країни об'єднуються в міждержавні утворення та ут-
ворюють коаліції. Також формуються кліматичні альянси серед країн, що розвиваються. Відзначається важлива роль
комунікацій у реалізації кліматичних політик країнами та міждержавними утвореннями, оскільки амбітні державні клі-
матичні політики вимагають широкої політичної та громадської підтримки, успіх яких залежить значною мірою від
розуміння громадськості прийнятих політичних рішень щодо клімату.
Ключові слова: глобальні кліматичні зміни, держави, міждержавні утворення.

References


Список використаних джерел:

Саммит по мерам в области изменения климата, 23 сентября

года [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.un.org/

ru/climatechange/.

Нобелевский лауреат: Чтобы спасти Землю, нужно отказаться

от мяса, авто и одежды [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

https://fakty.com.ua/ru/lifestyle/20170911-nobelivskyj-laureat-aby-vryatuvatyzemlyu-

treba-vidmovytysya-vid-m-yasa-avto-ta-odyagu/.

Доклад о работе первой очередной сессии 2018 г.

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.unfpa.org/

sites/default/files/board-documents/main-document/DP.2018.8_-_EB_Report_

_FRS_-_Russian_v3_0.pdf.

BP Statistical Review of World Energy June 2017 [Electronic

source]. – Access mode : https://www.bp.com/content/dam/bp-country/

de_ch/PDF/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf.

Looking for leaders: Perceptions of climate change leadership

among climate change negotiation participants / C.Karlsson, C. Parker,

V. Hjerpe, B. Linnér // Global Environmental Politics. – 2011. – № 11. –

Р. 89–107.

Below A. Leadership Climate Change in Foreign Policy / Amy

Below. – Oxford : Oxford University Press USA, 2016. – 35 с.

Understanding the paradoxes of multilevel governing: Climate

change policy in the European Union / A. Jordan, H. van Asselt, F. van

Asselt et al. // Global Environmental Politics. – 2012. – №12. – С. 43–66.

Oberthür S. EU leadership in international climate policy:

Achievements and challenges / S. Oberthür, C. Roche Kelly // The

International Spectator. – 2008. – №43. – С. 35–50.

The PRIMAP-hist national historical emissions time series (1850–

[Electronic source] / J. Gütschow, L. Jeffery, R. Gieseke, R. Gebel //

GFZ Data Services. – 2018. – Access mode : https://doi.org/

5880/PIK.2018.003.

CO2 Emissions from fuel Combustion [Electronic source] //

International Energy Agency (IEA). – 2018. – Access mode :

http://data.iea.org/payment/products/115-co2-emissions-from-fuel-combustion-

-edition.aspx.

Unlocking the inclusive growth story of the 21st century [Electronic

source] // New Climate Economy (NCE). – 2018. – Access mode :

https://newclimateeconomy.report/2018/executive-summary/.

Brown to Green: The G20 Transition to a Low-Carbon Economy

– Berlin : Humboldt-Viadrina Governance Platform, 2018. – 44 p.

Guidelines for a just transitiontowards environmentally sustainable

economies and societies for all [Electronic source] // International Labour

Organization. – 2015. – Access mode : https://www.ilo.org/wcmsp5/

groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432859.pdf.

Distributional effects of climate policy, T20 Task Force on Global

Inequality and Social Cohesion [Electronic source] / N. Dao Nguyen,

O. Edenhofer, G. Grimalda et al.]. – 2017. – Access mode : http://www.g20-

insights.org/policy_briefs/policy-options-socially-balanced-climate-policy/.

Итоги конференции ООН по климату: отказ от угля и курс на

Катовице [Электронный ресурс] – Режим доступа :

https://www.dw.com/ru/итоги-конференции-оон-по-климату-отказ-от-угля-

и-курс-на-катовице/a-41432194.

Worker Transfer Scheme [Electronic source] // Latrobe Valley

Authority. – 2018. – Access mode : https://lva.vic.gov.au/worker-transferscheme/.

Pan-Canadian Framework on Clean Growth and Climate Change:

Canada's Plan to Address Climate Change and Grow the Economy

[Electronic source] // Government of Canada. – 2016. – Access mode :

https://www.canada.ca/content/dam/themes/environment/documents/weath

er1/20170125-en.pdf.

Just transition – Where are we now and what's next? [Electronic

source] // International Trade Union Confederation (ITUC). – 2017. – Access

mode : https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_climate_justice_frontline_

briefing_2017.pdf.

Energy Union Package [Electronic source] // European

Commission. – 2015. – Access mode : https://eur-lex.europa.eu/

resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0001.03/

DOC_1&format=PDF.

Commission launches Platform for Coal Regions in Transition

[Electronic source] // Just Transition. – 2017. – Access mode :

http://www.just-transition.info/commission-launches-platform-for-coal-regionsin-

transition.

Plan Climat – 1 Planète, 1 Plan [Electronic source] // Ministère de

la Transition Ecologique et Solidaire (MTES). – 2017. – Access mode:

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2017.07.06%20-%

Plan%20Climat_0.pdf.

Projet de Loi de Finances 2019 [Electronic source] // Ministère de

l'Economie. – 2018. – Access mode : https://www.economie.gouv.fr/

files/files/Actus2018/dp_plf2019.pdf.

Die Sektorziele im Klimaschutzplan 2050 [Electronic source] //

BMU. – 2017. – Access mode : https://www.bmu.de/themen/klimaenergie/

klimaschutz/nationale-klimapolitik/klimaschutzplan-2050/#c11681.

Gass P. Fossil Fuel Subsidy Reform and the Just Transition:

Integrating approaches for complementary outcomes [Electronic source]

/ P. Gass, D. Echeverria // International Institute for Sustainable

Development (IISD). – 2017. – Access mode : https://www.iisd.org/sites/

default/files/publications/fossil-fuel-subsidy-reform-just-transition.pdf.

Radebe J. Piece Piece, City Press [Electronic source] / J. Radebe.

– 2018. – Access mode : http://www.energy.gov.za/IPP/CityPress-Opinion-

Piece-Renewable-Energy.pdf.

ISSN 1728-2292 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ. 1(49)/2019 ~ 23 ~

South Africa's Nationally Determined Contribution (NDC)

[Electronic source] // UNFCCC. – 2016. – Access mode :

http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/South%20Africa%

First/South%20Africa.pdf.

Kok I. Coal Transition in the United States: An historical case study

for the project ‘Coal Transitions: Research and Dialogue on the Future of

Coal' [Electronic source] / I. Kok. – 2017. – Access mode :

https://coaltransitions.files.wordpress.com/2016/09/coal_us_v04.pdf.

Happaerts S. Rising powers in global climate governance.

Negotiating in the New World Order [Electronic source] / S. Happaerts,

H. Bruyninckx // Working Paper #124. – 2013. – Access mode : http://

lirias.kuleuven.be/handle/123456789/421635.

Korentschnig G. Die Welt hat Fieber. Wo bleibt der Arzt?

[Electronic source] / Gert Korentschnig – Access mode :

https://kurier.at/meinung/die-welt-hat-fieber-wo-bleibt-der-arzt/400341343.3.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.