КОНСТРУЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ СОЦІУМІВ

Ю. Цирфа

Abstract


На основі аналізу сутності процесів інтеграції та дезінтеграції сучасних соціумів досліджено специфіку вибудову-
вання зовнішньополітичної ідентичності держави. Виявлено особливості зовнішньополітичної ідентичності ЄС та
формат співвідношення з нею ідентичностей держав-членів цієї організації. У зазначеному ключі визначено можливі
варіанти зближення України та цієї наддержавної структури, а також її позицію в межах соціально-політичного про-
стору ЄС. З'ясовано, що виокремлення загальних контурів зовнішньополітичної ідентичності держави має відбува-
тися на основі звернення до культурного дискурсу, вивчення історії країни та відповідних певним періодам внутріш-
ніх або зовнішніх проблем. Крім того, слід брати до уваги тенденцію до "фрагментації" окремих держав, спричинену
етнонаціональним протистоянням усередині соціумів. Відтак доведено, що безпосереднім завданням державного
актора у процесі конструювання його зовнішньополітичної ідентичності є формування надійного суспільного підґру-
нтя цього конструкту та вироблення почуття приналежності індивідів до населення зазначеної держави як соціаль-
но-політичного утворення.
Ключові слова: зовнішньополітична ідентичність, держава, соціум, колективна ідентичність, регіоналізація,
Європейський Союз.


References


Список використаних джерел:

Бадмаев В.Н. Национальная идентичность как фактор разви-

тия гражданского общества / В.Н. Бадмаев // Вестник Института ком-

плексных исследований аридных территорий. – 2013. – Т. 2, № 2 (27). –

С. 79-83.

Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы

на глобализацию / У. Бек ; пер. с нем. А. Григорьева, В. Седельника ;

общ. ред. и послесл. А. Филиппова. – М. : Прогресс-Традиция, 2001.

Иноземцев В. Возвращение Европы. Объединенная Европа на

пути к лидерству в мировой политике / В. Иноземцев, Е. Кузнецова

// МЭ и МО. – 2002. – № 4. – C. 3-14.

Пахомов О.С. "Новые кочевники" японского общества

/ О.С. Пахомов // Этнографическое обозрение. – 2007. – № 2. – C. 158-169.

Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной

идентичности / С. Хантингтон ; пер. с англ. А. Башкирова. – М. : АСТ;

Транзиткнига, 2004.

Шевченко В.Н. Процессы глобализации в современном мире и

Россия / В.Н. Шевченко // Ценности глобализирующегося мира ; под

ред. К.Х. Делокарова. – М. : Scientific Press Ltd., 2002. – С. 42–71.

Archer K. Hegemony / Counter-Hegemony: Imagining a New, Post-

Nation-State Cartography of Culture in an Age of Globalization / K. Archer,

M. M. Bosman, M. M. Amen, E. Schmidt // K. Archer, M. M. Bosman,

M. M. Amen, E. Schmidt (eds.) Cultures of Globalization: Coherence, Hybridity,

Contestation. – N. Y. : Routledge, 2013. – P. 115-136.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.