ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Є. Ткаченко

Abstract

З огляду на аналіз наявних теоретичних напрацювань щодо відносин власності подружжя в міжнародному приват-
ному праві визначено сутність категорії права власності та його ключові характеристики. Подано основні підходи до
періодизації відносин власності подружжя. На основі цього запропоновано історичну періодизацію правового регулюван-
ня майнових відносин подружжя в Україні й інших державах Східної Європи. Ураховуючи сучасні суспільні та економічні
зміни в різних країнах світу, розглянуто питання законного режиму майна подружжя. Зроблено висновок про необхід-
ність подальшого дослідження зазначеної проблематики, зважаючи на зміну сутності шлюбно-сімейних відносин.
Ключові слова: відносини власності, режим власності, право власності, подружжя, міжнародне приватне право.


References


Список використаних джерел:

Конвенція про право, що застосовується до режимів власності

подружжя від 14 березня 1978 р. [Електронний ресурс]. – Режим досту-

пу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_923.

Алексеев С.С. Право собственности. Проблемы теории : моно-

граф. / С.С. Алексеев. – М. : НОРМА: НИЦ Инфра-М, 2012.

Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) Code civil

des Français (Code Napoléon) / пер. с франц. B.H. Захватаева. – M. :

Инфотропик Медиа, 2012.

Гражданское право : в 3 т. / под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сер-

геева. – М. : ТК "Велби", Изд-во "Проспект", 2005. – Т. 1.

Гражданское право : в 3 ч. / под ред. В.П. Камышанского,

Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. – 2-е изд., перераб и доп. – М. : Эксмо,

– Ч. 1.

Гражданское право : в 4 т. / отв. ред. Е.А. Суханов. – М. : Вол-

терс Клувер, 2005. – Т. 2: Вещное право. Наследственное право. Ис-

ключительные права. Личные неимущественные права.

Гражданское уложение Германии. Вводный закон к Граждан-

скому уложению / пер. с нем., науч. ред.: Н.Г. Елисеев, А.Л. Маковский,

Т.Ф. Яковлева. – М. : Волтерс Клувер, 2004.

Дякович М.М. Сімейне право / М.М. Дякович. – К. : Правова єд-

ність, 2009.

Жилинкова И.В. Правовой режим имущества членов семьи /

И.В. Жилинкова. – Х. : Ксилон, 2000.

Котляр О.І. Регулювання права власності за міжнародним пра-

вом / О.І. Котляр // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 515-520.

Скловский К.И. Собственность в гражданском праве

/ К.И. Скловский. – 5-е изд., перераб. – М. : Статут, 2010.

Слепакова A.B. Правоотношения собственности супругов : мо-

нограф. / А.В. Слепакова / Москов. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова;

Исслед. центр частного права. – М. : Статут, 2005.

Чефранова Е.А. Имущественные отношения супругов : науч.-

практ. пособ. / Е.А. Чефранова. – М. : Эксмо, 2008.

Чефранова Е.А. Механизм семейно-правового регулирования

имущественных отношений супругов : автореф. дисс. ... д-ра юрид.

наук : 12.00.03 / Елена Александровна Чефранова ; Гос. образоват.

учреждение высшего профессион. образования "Росс. прав. акад.

Министерства юстиции Российской Федерации". – М., 2007.

Юлдашев О.Х. Міжнародне приватне право: Теоретичні та

прикладні аспекти / О.Х. Юлдашев. – К. : МАУП, 2004.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.