УКРАЇНА – КАНАДА: СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ОСОБЛИВОГО ПАРТНЕРСТВА

Г. Перепелиця

Анотація

Проаналізовано процес становлення та розвитку особливого партнерства між Україною та Канадою. Канада
стала першою країною, з якою були встановлені відносини особливого партнерства. Особливість українсько-
канадських відносин обумовлюється багатьма схожими трендами в розвитку України та Канади, а також у тому, що
в розвитку їх велику роль відіграє українська діаспора в Канаді. Дослідження цих особливих відносин показує, що, не-
зважаючи на зміну урядів і глобальні трансформації міжнародного середовища, саме Канада була і залишається най-
більш надійним і послідовним партнером України в підтримці її державного суверенітету, територіальної цілісності,
безпеки, демократії, економічного розвитку та процвітання.
Ключові слова: особливе партнерство, українсько-канадські відносини, Україна, Канада.


Повний текст:

PDF

Посилання


Богатирець В. В. Канадська багатокультурність: політичний до-

свід і суспільна практика (національний і глобальний виміри) : дис. ...

канд. політ. наук : 23.00.04 / Валентина Вікторівна Богатирець. – Черні-

вці, 2007.

Запаранюк В. В. Партійно-політична система сучасної Канади :

дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Віталій Васильович Запаранюк. –

Чернівці, 2009.

Катеринчук П. М. Еволюція канадського федералізму та про-

блема Квебека (80-ті – 90-ті рр. XX ст.) : дис. ... канд. політ. наук :

00.02 / Павло Миколайович Катеринчук. – Чернівці, 2002.

Кононенко С. В. Центральна і Східна Європа в системі сучас-

ної зовнішньої політики Канади : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04

/ Сергій Володимирович Кононенко. – К., 1996.

Осташ Н. І. Асиметрія канадсько-американських відносин у

постбіполярному світі : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Наталія

Ігорівна Осташ. – К., 2010.

Ноголь А. В. Участь Канади у миротворчій діяльності ООН :

дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Анна В'ячеславівна Ноголь. – Черні-

вці, 2017.

Черченко І. Л. Конституційно-правовий механізм зовнішніх від-

носин Канади : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Ігор Леонідович

Черченко. – К., 2004.

Асиметрія міжнародних відносин / Г. М. Перепелиця,

О. В. Заремба, П. Д'аньєрі та ін. ; під ред. Г. М. Перепелиці, О. М. Суб-

тельного. – К. : Видав. дім "Стилос", 2005.

Лещенко Л. О. Канада – наш сусід і партнер / Л. О. Лещенко. –

К. : Т-во "Знання" УРСР, 1990. – Сер. 4 "Світ сьогодні". – № 10.

Белоколос О. Є. Україна – Канада: особливе партнерство у

динамічному світі // Дзеркало тижня. – 2017, 30 червня.

Бочар I. Нормативно-правове забезпечення зовнішньої політи-

ки Канади / І. Бочар // Політологічний вісник. – 2008. – Вип. 33. – С. 249-263.

Бочар I. Регіональне співробітництво Канади / І. Бочар // Нова

парадигма. – 2008. – Вип. 14. – С. 50-56.

Кучмій О. П. Стратегія мультикультуралізму у внутрішній та зо-

внішній політиці Канади / О. П. Кучмій // Актуальні проблеми міжнарод-

них відносин. – 2008. – Вип. 77, Ч. І. – С. 55-64.

Сідоров М. В. Перспективи українсько-канадських відносин в

контексті підписання Угоди про вільну торгівлю CUFTA / М. В. Сідоров

// Бізнес Інформ. – 2017. – № 3. – С. 84-90.

Наливайко М. Україна-Канада: що змінилося за два роки

Трюдо? [Електронний ресурс] / М. Наливайко. – Режим доступу :

https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2331038-ukrainakanada-so-zminilosaza-

dva-roki-trudo.html.

Черник П. П. Україна-Канада: стан та перспективи сучасних мі-

ждержавних взаємин / П. П. Черник // Гілея. – 2014. – Вип. 82. – С. 453-

– Сер. "Політичні науки".

Коземчук Я. Українсько-канадські взаємини в 1991-2001 роках

/ Я. Коземчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://newright.primordial.org.ua/canada.htm.

Конон Н. Є. Українсько-канадські відносини: сучасний стан та

перспективи розвитку / Н. Є. Конон, А. В. Скребнєва // Грані. – 2016. –

№ 2 (130). – С. 27-32.

Перепелиця Г. М. Проблеми визначення воєнно-політичного

курсу України / Г. М. Перепелиця // Воєнна безпека України на межі

тисячоліть ; за ред. Г. М. Перепелиці. – К., 2002. – С. 122.

Scott W. See. The History of Canada / See W. Scott. – Westport ;

Connecticut ; London : Greenwood Press, 2001. – P. 33-76.

Scott W. See. The History of Canada / See W. Scott. – Westport ;

Connecticut ; London : Greenwood Press, 2001. – P. 33-35.

Декларація про відносини між Україною і Канадою, 22 вересня

р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/

laws/show/124_028.

Спільна Декларація про подальший розвиток відносин особли-

вого партнерства між Україною і Канадою, 5 грудня 2001 р. [Електрон-

ний ресурс]. – Режим доступу : http://www.infoukes.com/ukremb/

jointdeclar-u.shtml.

Спільна Декларація про особливе партнерство між Україною та

Канадою, 31 березня 1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124_002

Угода про дружбу і співробітництво між Україною і Канадою

(ратифіковано Законом № 66/95-ВР від 15.02.95) [Електронний ресурс].

– Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124_001.

Міжнародно-правові аспекти співробітництва України та Кана-

ди на сучасному етапі [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

https://otherreferats.allbest.ru/international/00403324_0.html.

Пріоритети українсько-канадських відносин (Дорожня карта),

вересня 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

https://www.canadainternational.gc.ca/ukraine/bilateral_relations_bilaterales

/canada_ukraine.aspx?lang=ukr.

Конон Н. Є. Українсько-канадські відносини: сучасний стан та

перспективи розвитку / Н. Є. Конон, А. В. Скребнєва // Грані. – 2016. –

№ 2(130). – С. 28.

Корпорація розвитку експорту Канади фінансує супутникову

систему для України, створену в Канаді [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : https://www.unian.ua/science/303389-kanada-vidilila-254-mln-dolna-

suputnikoviy-zvyazok-v-ukrajini.html.

Осташ Н. І. Асиметрія канадсько-американських відносин у

постбіполярному світі : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Наталія

Ігорівна Осташ. – К., 2010. – C. 10, 157.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.