ФОРМУВАННЯ ГЕОКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА РОЗВИТКУ КРАЇН: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Н. Сербіна, Ю. Цирфа

АнотаціяПісля проведення аналізу ключових наукових підходів до формування й розвитку геокультурного середовища існу-
вання окремих країн та регіонів визначено, що еволюція геокультури є однією з базових тенденцій розвитку сучасно-
го світу. З'ясовано, що в основі геокультурних процесів лежить становлення загальнолюдських норм і цінностей, які
закріплені у відповідних символічних системах. У більшості випадків геокультура породжується певною цивілізацією,
проте може виходити за межі однієї цивілізаційної гілки, тому нині виокремлюється низка різновидів геокультури.
Виявлено, що одним із найвагоміших напрямів загального геокультурного процесу є модернізація. Процес модернізації
відбувається на тлі формування загальнопланетарної цивілізації, що базується на загальнолюдських цінностях. Од-
нак ідеться про взаємодію національних культур, що є можливим лише за умови прийняття загальних культурних
матриць. Зроблено висновок, що під час виокремлення геокультурного середовища існування й розвитку окремих
країн і регіонів до уваги мають братися всі геокультурні підходи та напрями загального геокультурного процесу.
Ключові слова: геокультурне середовище, геокультура, глобалізація, модернізація, країна, регіон, суспільство.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы

на глобализацию / У. Бек ; пер. с нем. А. Григорьева, В. Седельника ;

общ. ред. и послесл. А. Филиппова. – М. : Прогресс-Традиция, 2001.

Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции / Ж. Бодрийяр ; пер. с

фр. О. А. Печенкина. – Тула : Тульский полиграфист, 2013.

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капита-

лизм, XV–XVIII вв. / Ф. Бродель ; пер. с фр. – М. : Прогресс, 1992. – Т. 3:

Время мира.

Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в совре-

менном мире / И. Валлерйстайн ; пер. с англ. П. М. Кудюкина ; под общ.

ред. Б. Ю. Кагарлицкого. – СПб. : Изд-во "Университетская книга", 2001.

Ерасов Б. Одномерная логика российских модернизаторов

/ Б. Ерасов // Общественные науки и современность. – 1995. – Вып. 2. –

С. 68-78.

Малиновский П. В. Глобализация как цивилизационный про-

цесс / П. В. Малиновский // Россия и современный мир. – 2001. – № 2

(31). – С. 5-30.

Hegemony / Counter-Hegemony: Imagining a New, Post-Nation-

State Cartography of Culture in an Age of Globalization / K. Archer,

M. M. Bosman, M. M. Amen, E. Schmidt ; In K. Archer, M. M. Bosman,

M. M. Amen, E. Schmidt (eds.) // Cultures of Globalization: Coherence,

Hybridity, Contestation. – New York : Routledge, 2013. – P. 115-136.

Marshall T. Citizenship and Social Class / T. Marshall. – London :

Pluto Press, 1991.

Stevenson N. Globalization, National Cultures and Cultural Citizenship

/ N. Stevenson // Sociological Quarterly. – 1997. – Vol. 38, № 1. –

P. 41-66.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.